Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Darius kon zich op zijne Perzen volkomen verlaten; hierom werden uil hen steeds de opperbevelhebbers voor de contingenten der vreemde volken gekozen.

Met een bewonderenswaardig overleg wist de koning, tot het voeren van zijne, oorlogen, uit al de hulpbenden, hem door de vreemde volken toegezonden een regelmatig leger te scheppen; elke 10.000 man vormden eene divisie, welke weer in tien balaillons, elk van 1000 man, verdeeld was. terwijl elk bataillon uit 10 compagniën van 100 man bestond. De Pers. die het «eheele contingent aanvoerde, benoemde de divisie-generaals en de bataillons-commandanten. De divisie-generaals moesten de overige olficieren benoemen.

De koning zelf nam in persoon aan de krijgstochten deel. Het liefst hield hij zich in de legerplaats op; uit zijne tent gaf hij den troepen het sein om op te breken. In de veldslagen streed hij, volgens oude gewoonte, op zijn strijdwagen met den boog in de hand: een koning ook Ie midden van het slaggewoel, herkenbaar aan den purperen mantel en de koninklijke tiara.

De geliefkoosde wijze van oorlog voeren der Perzen was het ruitergevecht. Met een hagelbui >an pijlen openden zij den strijd, vervolgens slingerden zij de werpspietsen, eindelijk trokken zij het zwaard. °

Zóó streden, zóó zegepraalden de Perzische legers, waarin na de Perzen de Saksische ruiters zich bijzonder onderscheidden.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Griekenland. Aardrijkskundige beschrijving. De zoogenoemde Cyclopische muren. t)e oudste sagen omtrent Griekenland. Cecrops. Cadmus. Zeus en Europa Iö. De Danaïden, lantalus. Pelops De Pelasgen. Prometheus en de schepping van het menschelijk geslacht. Pandora. De Grieksche overlevering omtrent den zondvloed. De overgang tot het heldentijdvak. Leefwijze en zeden der Grieken in het heldentijdvak

Hel Europeesch vasteland loopt zuidwaarts naar de Middellandsche zee m drie groote schiereilanden uil, waarvan hel oostelijkste, thans het Turksch(ineksclie schiereiland genaamd, het vroegst eene gewichtige beteekenis voor de geschiedenis van ons geslacht heeft verkregen. Door vele gebergten doorsneden, waarvan sommige eene aanzienlijke boogie bereiken, bestaat het uil een groot aantal bergachtige of althans heuvelachtige landschappen, die, daar ze dooi bergketenen van elkaar waren gescheiden, de bewoners bijna dwongen tot het vormen van eene menigte afzonderlijke staten.

Van het overige Europeesche vasteland is dit schiereiland gescheiden door de bergketen van den Ilaemus of Balkan, die zich van de Zwarte tol de Adriatische zee uilstrekt. Aan de zuidelijke hellingen van deze keten liggen woeste berglanden: Illyrië, Macedonië en Thracië. Ten Zuiden worden zij uoor de Egeïsche zee bespoeld; van hier voert eene zeeëngte, de Hellespont (nu de Dardanellen), in de kleine zee Proponlis (zee van Marmora), welke weer door eene nog smallere straat, den Bosporus, met den Pontus Euxinus (de Zwarte zee) verbonden is.

in "elvan 'ie' schiereiland, dat ten Zuiden van de berglanden lllyrie, Macedonië en Thracië ligt, is het land der oude Grieken, een land, dat — hoe gering van omvang — toch den belangrijksten invloed op de lotgevallen en de ontwikkeling van Europa heeft uitgeoefend.

Sluiten