Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomstig deze uitspraak van het orakel trok Heraeles naar Eurvstlieus. De tmf werken, door dezen hem opgedragen, — want de bedrieeegke koning wisT aan JE tien daden, waartoe Heraeles verplicht was nu» twee toe te voegen — maken de kern uit der poëtische sagen, waarin de dichters het leven van den halfgod gehuld hebben. Zij worden ons in verschillenden vorm, zelfs in een verschillend aantal meegedeeld. De meestberoemde daden van den held zijn de volgende.

In eene bergkloof van noordelijk Argolis, Nemea, hield zich een geduchte eeuw op. die door menschelijke wapenen niet verwond kon worden. De landlieden durfden hunne woningen niet meer verlaten; de velden lagen woest want niemand was in staat 0111 het ontzettend ondier te bedwingen ° Met niil en boog gewapend, in de rechterhand eene knots, die uit den stam van een jongen olijfboom bestond, zocht Heraeles het oord op, waar de leeuw huisdetoen hij hem eindelijk had opgespoord, schoot hij twee pijlen op hem af. dié echtei krachteloos op de borst van het ondier afstuitten

Met een slag zijner knots velde Heraeles den leeuw eindelijk neer vervolgens wierp hij zich op hem, greep hem hij ,1e keel en worgde het monster in weerwil van zijne geweldige pogingen om zich los te wringen. Met zijne' nagelen reet hg de huid van het lichaam, en wierp die als een mantel nvpr

zijn scnouder, terwijl hg de huid van den kop over zijn hoofd trok. Zoo tiad hij de poort van Mycene als overwinnaar binnen

Eurystheus de lafhartige koning, was zoo verschrikt over de overwinning \an den held. dat hg de wijk nam in een metalen vat. dat onder den grond was geplaatst, en aan Heraeles beval, hem voortaan de bewijzen zijner zegepraal slechts buiten de poort te vertoonen. °

ia twee(i,e werk- llat Eurystheus hem opdroeg, was het dooden van de ï^inL^nJ^rna. eene vreesel.jke slang, die in den poel van Lerna leefde Ui het moeras opstijgend verscheurde het ondier de kudden en verwoestte het de akkers. Het was een monster met negen koppen, van welke acht de eigenschap bezaten dat zij. zoodra zij werden afgehouwen, terstond door twee nieuwe koppen vervangen werden.

Door zijn trouwen makker Iölaus vergezeld, besteeg Heraeles zijn strijdwagen en reed daarmee naar Lerna. Toen hij de Hydra bespeurde dwong hg haar om uit haar schuilhoek te voorschijn te komen, door haar met gloeiende pijlen te beschieten; vervolgens greep hij haar en hield haar vast omklemd. Zij kronkelde zich om een zijner beenen. een geduchte kreeft kwam haai Ie hulp en kneep den held mei zijne scharen in den voel. maar Heraeles het zich niet van zijn stuk brengen. Toch merkte hij tot zijne verbazing op, lat. ofschoon lig den ee.icn kop van het gedrocht na den anderen afhieuw nun gela! toch vermeerderde m plaats van te verminderen

Nu nep hij Iölaus te hulp; deze moest brandende houten aanbrengen en daarmee, zoodra een kop algeslagen was, de wonde dichtschroeien. Zoo werd

'-ifti'm m T ; •! t i v "ia mees,er- HiJ ,liei|w haar in stukken; in het Y» ge bloed, da uit het lichaam stroomde, doopte hij zijne pijlen, opdat ook de kleinste wond, daarmee toegebracht, doodelijk zou zijn. Vervolgens keerde hg a's overwinnaar naar Mycene terug. Maar Eurystheus verklaarde, dat dit

Tn I,-,!11 Teif , mfh', r;den' omda' hiJ niel allee". "'aar met behulp \an Iölaus de Hydra gedood had.

wilHpDe,i;VOl8entie (laile"i ran ,Heracles bestonden weer in hel bestrijden van ziine va"ee? kok>ssalea ever. dien hij levend ving en gebonden op

fnhaaldp r°i""lg ''cl": TKTr "C6'1 helf' ''ij al loopend

'r ' n,, '"- *T °!"Zagl'|k(' meni8,e vogelen, van welke hij het Stymphaische meer in Arcadie zuiverde; van een woedenden, wilden slier, dien hij

van Diomedes Buitendlen 1,aalde hiJ uil Thraciê de menschenetende paarden Aan al deze werken waren groole moeile en gevaren verbonden; hierom

Sluiten