Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat ook deze last gelukkig volvoerd was, nam Heracles de terugreis aan. Toen hij Troje voorhij voer zag hij een schoon meisje, de dochter van koning Laomedon. dal met handen en voelen aan eene rots nabij het zeestrand was vastgeketend.

Laomedon had Poseidon en Apollo beleedigd. Deze goden waren eens. als bouwmeesters verkleed, tot hem gekomen en hadden zich aangeboden om een onneembaren muur rondom de stad te bouwen, wanneer hij hun eene rijke belooning toezegde. De overeenkomst werd aangegaan, de goden bouwden den muur. Maar toen ze nu hun loon eischten, wilde Laomedon niets van zijne vroegere beloften weten. Toornig verlieten zij de stad.

Apolio zond tot straf een kwaadaardige pestziekte, Poseidon eene overstrooming en een afgrijselijk zeemonster, hetwelk de menschen op de velden overviel en verslond. Een orakel gebood den koning zijne dochter Hesione aan bet monster ten otler te brengen; dit was het eenige middel om de goden te verzoenen.

Tengevolge van deze uitspraak werd Hesione aan de rotsen vastgesmeed; hier zag zij niets dan den dood voor oogen, toen tot haar geluk Heracles mei zijne gezellen bij Troje landde. Hij beloofde den koning dat hij het monster bevechten zou. Tot loon hiervoor verlangde hij twee onsterfelijke paarden, welke Zeus eens aan een der voorvaderen van Laomedon, koning Tros, ten geschenke gegeven had, om dezen het gemis te vergoeden van den schoonen Ganyniedes, dien de god door zijn adelaar had laten wegvoeren en die thans op den Olympus, bij afwisseling met de liefelijke Hebe. de goden bediende.

Laomedon stond den held zijn verzoek toe. Maar toen deze het monster overwonnen en gedood had, toen Hesione gered en van hare boeien bevrijd was, betoonde Laomedon zich even trouweloos jegens Heracles als vroeger jegens de goden. Hij gaf hem een paar gewone paarden en beweerde eindelijk, dal Inj liet onsterfelijke span nooit bedoeld had.

Diep verontwaardigd over dit gedrag verliet de held Troje inet de bedreiging. dat hij wederkomen en den koning voor zijne onbillijke handelwijze straften zou. Vervolgens keerde hij naar Mycene terug en bracht aan Eurvstheus voor diens dochter Admete den gordel der Amazonen-koningin.

Op staanden voet werd hem het bevel tot liet ondernemen van een ander werk gegeven. Hij moest de runderen van Geryones naar Mycene brengen.

Geryones was een zoon van Chrysaor, die uit het lichaam van Medusa ontstaan was. Zijn lichaam was uit dat van drie mannen samengesteld; nabij de maagstreek liepen die lichamen in één lijf uit, om zich van de lendenen af weer in drie lichamen te splitsen, zoodat voiles drie hoofden, zes armen en zes beenen bezat. Hij woonde op een eiland bijna aan het einde der wereld.

Op zijn tocht om de runderen van Geryones te halen doorkruiste Heracles de landen van Europa en Afrika. Op de Afrikaansche kust, aan de tegenwoordige straat van Gibraltar, richtte hij twee reusachtige gedenksteenen op; van hiér de benaming zuilen van Hercules, in de oudheid aan die plaats geschonken. Het wegvoeren van de runderen kwam den held op zwaren arbeid en heeten strijd, zelfs met de goden, te staan. Hera verleende aan Geryones bare hulp, maar zij werd door den stoutmoedigen held met een pijlschot gewond. Heracles bleef overwinnaar, hij maakte zich van de kudden meester, nadat hij den eigenaar had gedood, en dreef ze naar Mycene, ofschoon hij 00.. °P de terugreis onnoemelijke zwarigheden te overwinnen en den eenen sliijd na den anderen te bestaan had. Zoo doodde hij onder anderen den vuurspuwenden reus Cacus, die hem een deel der runderen had ontroofd.

Met even groote bezwaren had Heracles te kampen, toen Eurvstheus hem opdroeg, hem de gouden appelen der Ilesperiden te brengen. De Hesperiden. ue aanvallige dochters van den Nacht, woonden nabij de grenzen der duisternis. In den godentuin bewaakten zij de gouden appelen, welke Hera bij haar huwelijk aan Zeus ten geschenke had gegeven. Een afgrijselijke draak was

Sluiten