Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 Telemachus bij Nestor. Nestors verhaal.

raden om, ingeval zij een tweede huwelijk wilde aangaan, naar het paleis haars vaders terug te keeren, en daar alles lot de bruiloft in gereedheid te brengen. Hij zelf moest een schip uitrusten om hij Nestor te Pylos en bij Menelaüs te Sparta te onderzoeken, of en waar zijn vader nog in leven was. Ontving hij het bericht van Odysseus' dood. dan moest hij thuis gekomen zijn vader een doodenoffer brengen, en zijne moeder kon dan een anderen echtgenoot kiezen. Na dien raad gegeven te hebben, verdween Athene plotseling, zoodat Telemachus nu wel vermoedde dat een god in menschengedaante hem bezocht had. Nadat bij, schoon vergeefs, gepoogd had, de vrijers in het voortzetten van hun drinkgelag te verhinderen, begaf hij zich ter ruste.

Met het aanbreken van den dag verliet Telemachus zijne legerstede, kleedde en wapende zich en liet door een heraut eene volksvergadering bijeen roepen, welke door Aegyptus, een oud vriend van Odysseus, geopend werd. Hier hing Telemachus een treffende schildering op van den treurigen toestand, waarin hij met zijne moeder ten gevolge van den overmoed der vrijers verkeerde. Maar vergeefs. De stoutmoedigste hunner, Antinoüs, wierp alle schuld op l'enelope terug, daar zij — na eenmaal beloofd te hebben, uil allen eene keus te zullen doen, zoodra zij het doodkleed voor Odysseus' vader, Laërtes, afgeweven had, — des nachts weer uittrok wat zij des daags had geweven. Toen liet volk niet den minsten lust openbaarde 0111 den overmoed der vrijers te beteugelen, toen zelfs de strenge woorden van Mentor, een vriend en tijdgenoot van den afwezigen koning, waarmede deze het volk wegens zijn gebrek aan geestkracht berispte, zonder uitwerking bleven, liet Telemachus zich met geen verderen woordenstrijd in. Alleen vroeg hij een schip met twintig roeiers. 0111 daarmede op kondschap van zijns vaders dood of leven uit te gaan.

Des avonds scheepte hij zich met Athene, in de gedaante van Mentor, eu zijne verdere tochtgenooten op het wel uitgeruste vaartuig in. De vaart was zeer voorspoedig. Met het opgaan van de zon zagen zij de woonplaats van Nestor reeds voor zich liggen.

Aan land gekomen troffen Mentor en Telemachus op het strand eene talrijke volksvergadering aan, in wier midden de grijze koning een luisterrijk otter aan Poseidon wilde brengen. Door Pisistratus, Nestors jongsten zoon, verwelkomd en naar de eereplaatsen naast des konings zetel geleid, namen de beide gasten naar hartelust aan het kostelijk feestmaal deel, waarna de jongeling hem zijn naam en liet doel zijner reis, namelijk het inwinnen van berichten omtrent zijn vader, meedeelde.

Hoe wijdloopig de oude koning ook over de lotgevallen sprak, die hij zeil 11a de verovering van Troje ondergaan had, van Odysseus wist hij genoegzaam niets. Deze had met Menelaüs, Diomedes en Nestor den tweeden morgen na den vreeselijken nacht, waarin Troje viel, de kust van Mysië verlaten en was met hen naar Tenedos gezeild, waar men den goden offeranden brengen wilde. Hier echter was er tweedracht tusschen de helden ontstaan, Odysseus had zich van de overigen afgezonderd en was teruggekeerd naar Agamemnon, die nog aan het Trojaansche strand vertoefde.

Nestor was zonder verdere ongevallen gelukkig in zijn vaderland teruggekeerd; ook met Philoctetes en Neoptolemus was dit het geval. Menelaüs daarentegen was, nadat hij zijn stuurman onderweg verloren had, door een storm beloopen, die een deel van zijne schepen tegen de rotsen verpletterd en hem zeiven met vijf zijner schepen naar Egypte afgedreven had.

Nog treuriger lot had zijn broeder Agamemnon getroffen. I11 zijne afwezigheid had zijn bloedverwant Aegisthus, de zoon van Thyestes, zijne vrouw Clytemnestra tot ontrouw verleid. Toen Agamemnon, na het overwinnen van menig bezwaar, te Mycene terugkeerde, werd hij met al zijne tochtgenooten gedurende een maaltijd vermoord. Ook Clytemnestra nam aan den moord deel; met eigen hand doodde zij Cassandra, de dochter van Priarnus, die de koning als slavin meegebracht had.

Sluiten