Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De fabel van Stesichorus. Phalaris' regeering en dood. 357

Eensklaps kwam er een hert en bedierf zijn gras. Het paard wendde zich om hulp tot den mensch en ontving van hem ook de belofte van bijstand op voorwaarde dat het hem op den rug en het gebit met de teugels in den mond nemen zou; sinds dien tijd werd het den mensch dienstbaar. Zóó zou het ook met de inwoners van Himera gaan, wanneer zij aan Phalaris de teugels in handen gaven, door hem tot oppermachtig veldheer te kiezen wanneer zij hem op hun rug lieten klimmen, door hem te vergunnen een garnizoen, m de stad te leggen. De grijze dichter bereikte zijn doel; het gelukte Phalaris niet, zich van het bewind over Himera meester te maken.

Hel bestuur van Phalaris wordt ons door de Grieken afgeschilderd als het wreedste, dat ooit door een gunsteling der fortuin gevoerd is.

in navolging van de Phoeniciërs, die voor hunne Molochofïers metalen standbeelden oprichtten, welke door vuur gloeiend gemaakt werden had hij voor oproerlingen en verdachten een hollen stier van brons laten vervaardigenhierin werden de veroordeelden opgesloten en dooreen daar onder aangebracht vuur gebraden. °

Een bekwaam kunstenaar, Perillus, had het binnenste van dit beeld zoo I?f", 1 d? sfrvenskreten der ongelukkigen een geluid voortbrachten of de stier builde. Tot loon voor zijne bekwaamheid werd hij het eerst van allen in den stier verbrand, om de proef te nemen of het werk goed selukt was. Ook andere wreedheden werden in grooten getale den tvran toegeschreven. Na eene regeering van 16 jaren werd Phalaris door een opstand van de

&vèE,MsZel: me" V6rhaalt' da' hij Zdf met Zijne aanhan8ers in den

Behalve Syracuse, Gela en Agrigentum stichtten de Grieken op Sicilië nog een aantal steden, van welke wij hier Zancle (728 v. C.) noemen. Ombtieeks het jaar 493 v. C. maakte Anaxilas, de tyran van Rhegium, zich meester van deze stad. Deze Anaxilas was afkomstig uit een Messenisch geslacht, en van dezen tijd af heette de stad Messana, het tegenwoordige Messina Bovendien noemen wij nog Leontini, Catana, hel tegenwoordige Calania de vaderstad van den beroemden wetgever Cliarondas.

in hP.a,U,e r!w!kUSt ran ,het teSerl^uordige Frankrijk stichtten de Phocaeërs in 'fet. Jaar 6°° v- C. de stad Massiha, thans Marseille. die spoedii? eene aanzienlijke plaats onder de handelssteden der oude wereld innam en op de

£"7 ,kuV.a? I?ieuYe, v9lkPlan,in8en de geboorte schonk. De meest beroemde der Gneksche koloniën in Spanje werd Saguntum, het tegenwoordige Murviedro, in het noorden van Valencia, dat door Grieken°uit /acyntlius gesticht is.

DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Het Gneksche volk in zijn eigenaardig karakter. Zijn godsdienst. Het orakel van Delphi. De Pjthia. i)e uitspraken van het orakel. Zijn invloed op den staatkundigen toestand der Grieken De tempelvereenigingen. De offerfeesten. De Olympische spelen en hunne staatkundige beteekenis.

volk- hoewel over bijna de geheele oude wereld verspreid en eene ontelbare menigte kleine stalen verdeeld, verloor in weerwil hiervan och nooit het levendig besef van zijne nationale eenheid. Hoe verschillend ook bij de afzonderlijke Helleensche stammen het volkskarakter zich ontwikkeldeal vertoonden ook — om enkele voorbeelden te noemen — de Doriërs vooral

Sluiten