Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

366

door de toeschouwers droegen, gelukwenschend toe: «Sterf, Diagoras, gij wilt toch niet ten hemel opklimmen? Zooveel geluk en vreugde kon de grijsaard niet dragen, hij stierf ten gevolge der overmaat van vreugde en zijn lot werd voor het schoonste gehouden, dat een sterveling te beurt vallen kan; weenend bestrooiden de toeschouwers zijn lijk met bloemen.

De Olympische spelen, die om de vier jaar gehouden werden, riepen onwillekeurig hoogst belangrijke staatkundige betrekkingen in bet leven, want uit alle ooiden van Griekenland, zelfs uit de verst afgelegen volkplantingen kwamen de aanzienlijkste en invloedrijkste mannen, om de spelen bij te wonen. Te Olympia hadden de groote mannen uit alle staten gelegenheid om elkaar te leereu kennen, hier trof men de uitstekendste kunstenaars aan, die herwaarts gereisd waren om hunne kunstwerken onder het oog van het gansche Grieksche volk te brengen, hier vond men de dichters, die er hunne zanden voordroegen, de kooplieden, die van deze gelegenheid gebruik maakten om voordeelige zaken te doen.

Aankondigingen, van wier inhoud geheel Griekenland kennis moest dragen, werden geduiende de Olympische spelen door herauten hakend gemaakt; verdragen werden in sleenen zuilen uilgehouwen, zoodal het geheele volk die daar kon lezen; het schoone nationale feest diende werkelijk om in den boezem der Gneksclie stammen het besef hunner volkseenheid te bewaren.

I)e regelmatige terugkeer dezer plechtigheden legde den grond tot eene geregelde tijdrekening bij de Grieken: de tijdruimte, die er tusschen het ééne en het andere feest verliep, noemde men eene Olympiade.

Het jaar. waarin voor het eerst de namen der overwinnaars waren opgeschreven. 77<> v. C werd als het eerste jaar der eerste Olympiade aangeduid, en \oIg>ns het getal der Olympiaden stelden de Grieken voortaan de dagteekening van de voornaamste voorvallen uit hunne geschiedenis vast.

Bchahe de Olympische spelen hadden de Grieken ook andere regelmatig terugkeerende volksfeesten, die echter nooit zoo belangrijk zijn geworden als de eerstgenoemde. Hiertoe behoorden de Pythische spelen, welke in den nazomer van het derde jaar van elke Olympiade onder het voorzitterschap der Uelplusche Amphictyonen plaats vonden; de Isthmische spelen, ter eere van Poseidon, op de landengte van Corinthe; de Nemeïsche spelen, die reeds door ons vermeld zijn zie blz. 282;. Overal was de prijs der overwinning slechts een eenvoudige krans: te Delphi een laurierkrans, op den Isthmuseen klimopkrans, te Nemea zelfs niets dan een krans uit pijnboomtakken samengevlochten.

VIER EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

De geschiedenis van Corinthe. De val der koningen. Archias en Aetaeon. I)e stichting van Syracuse. \ erbcteringen in den scheepsbouw aangebracht. Schepen met drie rijen riemen. De zinnelijke vereering van Aphrodite. Overmoed van den Corinthischen adel. Uitspraken van het orakel. Cypselus. De wijze Periander. De legende van het korenveld. Arion, de goddelijke zanger. Psammetichus. De heerschappij van den adel hersteld. Geschiedenis van Sicyon. Orthagoras. Clisthenes, De heilige oorlog. Zonderlinge wijze om naar de hand van Agariste te dingen.

,. D.e ge^]lledeills. van Griekenland, gedurende het tijdperk tusschen de Dousche volksverhuizing en de Perzische oorlogen, biedt ons niet één "root tafereel aan, waarvan men zonder moeite een overzicht kan geven, neen zij

Sluiten