Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES E X DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Verovering van Amycle. Messenië; oneeuigheden met Sparta. l)e eerste Messenische oorlog. Aristodemus en zijne dochter. Verovering van Messenië. Opstand der Messeniërs. De tweede Messenische oorlog. De dichters Terpander en Tyrtaeüs. De held Aristomenes. De verovering van Tra. Gevechten tusschen de Spartanen en Argiven. De slag van Thyrea. Het Peloponnesisch verbond.

Onder de heerschappij der nieuwe wetten van Lycurgus nam de Spartaansdie staat spoedig in bloei en aanzien toe. De verordeningen omtrent de inrichting van het leger droegen de gewenschte vruchten. De Spartanen, van binnen machtig, konden thans ook de buitenlandsche vijanden gemakkelijker overwinnen. De koningen Archelaüs en Charilaüs waren reeds korten tijd na die staatkundige hervorming in staat met gunstigen uitslag de Arcadiërs te bestrijden en hun eenige kleine gedeelten van hun grondgebied te ontnemen. Van meer belang was echter de verovering van Amycle in het jaar 7(50, dal na een langen en dapperen wederstand van de zijde der Achaeërs bezweek.

De inwoners van Amycle, die zich niet door de vlucht konden redden, werden tot Perioeken gemaakt en thans was den Achaeërs in het benedengedeelte van de Eurotasvallei alle kans op verderen wederstand tegen hel krijgshaftige volk van Sparta afgesneden. De meesten verlieten vrijwillig het land; geheel het beneden-stroomdal viel in handen der Spartanen; de steden, welke zich niet overgaven, werden gewapenderhand ingenomen.

Zoo heerschte Sparta dus na een korten, gelukkigen veldtocht over één afgerond grondgebied, over het geheele dal van den Eurotas, hetwelk in het zuiden door de zee begrensd, ten westen en ten oosten door de bergruggen van den Taygetus en den Parnon legen de aanvallen van buitenlandsche vijanden beschut was.

De gelukkige uitslag van den strijd, in het zuiden tegen de Achaeërs en in het Noorden tegen de Arcadiërs gevoerds moest den krijgszuchtigen Spartaanschen adel wel aanvuren tot nieuwe veroveringstochten, ja den lust in hem doen ontbranden om het geheele zuidelijk gedeelte van den Peloponnesus aan zijne heerschappij te onderwerpen Het denkbeeld, dal hij niet langer tegen een volk van vreemden stam, maar tegen Dorische stamgenooten oorlog moest voeren, schrikte hem niet af.

Ten westen van het Taygetusgebergte strekten zich aan de oevers van den Pamisus de vruchtbare vlakten van Messenië uit. Het benedengedeelte van die vlakte, welke ten zuiden door de zee bespoeld wordt, is een ware lusthof, waarin een bijna tropische plantengroei wordt aangetrollen; cactusheggen omringen daar de velden, de dorpen schuilen tusschen bloeiende olijf- en moerbezieboschjes weg. Ook het hooger liggend deel der vlakte behoort lot de vruchlbaarste en weelderigste streken van den Peloponnesus.

Het was zeker voor de Spartanen eene zware verzoeking, zulk een heerlijk land te veroveren en daardoor den jongeren zonen des adels nieuwe landgoe-

Sluiten