Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408 Partijen in Attica. De seisachtheia. Verandering v. d. muntstandaard.

macht te berooven en daardoor de wenschen der Diacriërs te vervullen. Wel ging de ongelukkige toestand van het volk hem zeer ter harte; wel was het zijn streven, de lagere volksklassen op te hellen uit hare ellende, maar hij dacht er niet aan haar in het volle bezit van alle burgerlijke rechten te stellen en alzoo den weg te banen tot eene gelijkheid van rechten voor het geheele volk. De adel moest in het bezit der oppermacht blijven en slechts in zoover in zijne rechten beperkt worden, dat het misbruiken van zijne macht hem hoogst moeilijk werd gemaakt.

Eer Solon aan eene geheele hervorming van de staatkundige wetgeving des lands denken kon, moest hij den zeer verwarden maatschappelijken toestand regelen. Hij deed dit door eene wet. die krachtig in den toestand des volks ingreep, door een buitengewoon stouten maatregel van geldelijken aard, dooide seisachtheia; d. i. de lastvermindering.

Een geregelde maatschappelijke toestand kon dan alleen in het leven worden geroepen, wanneer er op eens een einde werd gemaakt aan de bestaande verhouding tusschen de schuldenaars en de schuldeischers, eene verhouding, die alle vrijheid van handelen, ja alle welvaart der lagere klassen onvermijdelijk vernietigde. Solon bepaalde, dat alle schulden vernietigd moesten worden, die door lieden zonder grondbezit op het onderpand hunner persoonlijke vrijheid aangegaan waren. Hij zelf schold zijnen schuldenaars de hun geleende /' 18,000 kwijt, en evenzoo beval hij dat alle sommen, waarvoor de menschen met luin lijf borg waren gebleven, als vervallen beschouwd, dat alle slaven ter oorzake van gemaakte schuld in vrijheid gesteld moesten worden. Zij, die reeds buiten 's lands verkocht waren, werden op staatskosten teruggekocht.

Alle schulden van dien aard, welke in het vervolg gemaakt zouden worden, zouden van rechtswege nietig zijn. Wie een Attisch burger als slaaf verkocht, werd met den dood gestraft. Ook den vaders was het niet langer vergund, hunne onmondige kinderen als slaven Ie verkoopen; slechts dan mocht een vader zijne dochter, een broeder zijne onder zijn toezicht staande zusier tot slavin maken, wanneer zij van hare eer als maagd berooid was.

Ten aanzien der hypotheken stelde Solon zich met een minder doortastenden maatregel tevreden. Hij liet deze niet voor nietig verklaren, maar verminderde ze met meer dan een vierde, door verandering van den muntstandaard, dewijl hij de waarde van het talent, die tot dien tijd ongeveer /' 3800 had bedragen, tot /' 2700 verlaagde, en aan 73 drachmen de waarde van KM» nieuwe drachmen gaf (de vroegere drachmen bedroegen 62, de nieuwe ia centen van onze munt). Den schuldenaars werd toegestaan, hunne schulden in de nieuwe munt te voldoen en in de plaats van het voormalig lalent een nieuw talent te betalen. Hierdoor wonnen zij 27 pCt. op het bedrag hunner schuld. Ook de rentevoet werd matiger gesteld, alle kosten en geldboeten, die nog niet ingevorderd waren, werden kwijtgescholden. Eene algemeene amnestie, waarvan alleen de moordenaars en de samenzweerders, die in de ondernemnig van Cylon betrokken waren, uitgesloten werden, zette de kroon op de nieuwe wet.

Om eindelijk ook voor de toekomst te beletten, dat de adel al de landerijen der boeren aan zich trok, bepaalde Solon dat niemand meer dan een zekere uitgestrektheid grond mocht bezitten.

De seisachtheia was een maatregel, die diep in alle flnancieele toestanden ingreep; het kon niet anders, of daardoor moest een sterke tegenstand uitgelokt en groote ontevredenheid verwekt worden. De adel leed daardoor zware verliezen, maar ook het volk was van zijn kant onvoldaan; het had gehoopt, dat alle schulden vernietigd, alle adellijke goederen verdeeld zouden worden.

Eenige edelen, wien Solon zijn plan tot verandering van de waarde deimunt vooraf had meegedeeld, waren laag genoeg geweest om hiervan misbruik te maken en kort voor de uitvaardiging van de wet schulden aan te gaan, die zij daarna met de nieuwe munt betaalden. Het ging Solon even als alle andere

Sluiten