Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 Thracische zangers. Orphetfs. Linus. Musaeüs. Homerus.

dooaenlooze Eumeniden. Eurydice werd den zanger teruggegeven, op ééne voorwaarde slechts, dat hij voor haar uitgaan en met omkijken zou eer hij de bovenwereld bereikt had. Maar in het ongeduld zijner liefde wachtte hij niet lana "enoea, hij zag naar de geliefde om en thans was zij voor altijd voor hem verloren. Wanhopig dwaalde hij nu in het gebergte rond, waar hij de wildste en somberste kloven opzocht. Hier viel hij in handen van razende vrouwen, die juist het Dionysusfeest vierden, en werd door haar verscheurd.

Op Orpheus volgde Thamyris, de zanger, die de stoutheid had om zells de Muzen tot een wedstrijd uit te dagen, maar die hiervoor met het verlies

van zijn gezicht gestraft werd. .. Tl

Andere zangers uit den ouden tijd gingen insgelijks meestal voor lhraciërs door* zij waren de dichters van de volksliederen, die in geheel Gilekenland en op de eilanden bij blijde of droevige gelegenheden werden gezongen, en gewoonlijk een mythologischen inhoud hadden. De beroemdste hunner is Linus, wien de schoone, droefgeestige volksliederen worden toegeschreven, welke de hoeren en wijngaardeniers in den oogsttijd onder hun werk zongen.

Ook de Attische zanger Musaeüs moet hier vermeld worden. Aan hem, even als aan Orpheus, worden enkele voor ons bewaard gebleven gedichten toegekend, die echter ongetwijfeld tot een later tijdperk behooren.

Met verloop van tijd ontwikkelde zich ook de Grieksche dichtkunst. De bewonderenswaardige daden der heroën leverden den bezielden zangers stof voor hunne liederen. De dichters beschreven daarin de heldendaden en ot.■evallcn van Griekenland» groote mannen, zonder zich zeiven een oordeel over hen aan te matigen. Zoo nam de epische poëzie de plaats der godsdienstig liederen in. Rondtrekkende zangers, rhapsoden genaamd, droegen de dee?s door hen zelf, deels door anderen vervaardigde gedichten aan de hoven der vorsten en edelen voor; geen feest mocht er gevierd worden dat niet door hunne zangen werd opgeluisterd. De daden der voorgeslachten bezielden liet later levend geslacht met heldenmoed, de dichters oefenden daardoor een kracntigen invloed op het werkelijke leven uit; zij wekten tot een edelen naijver op en riepen nieuwe helden te voorschijn. , „ ,

In dit opzicht zijn de Homerische zangen, de Ilias en de Odyssee, van de gewichtigste beteekenis. Zij ontstonden in de Ionische steden van KleinAzië° die het Grieksche vasteland in beschaving ver vooruit, waren. Van den

dichter zelf weten wij weinig of niets. , ,

Zeven Klein-Aziatische steden betwistten elkander de eer van zijne geboorteplaats te zijn. Homerus leefde ongeveer 1000 jaren v. C.

De Ouden hebben nooit er aan getwijfeld, of de beide meest beroemde voortbrengselen hunner poëzie wel van Homerus afkomstig waren. Eerst in lateren tijd heeft een talentvol oudheidkenner Frederik August Wolft met groote scherpzinnigheid aangewezen, dat de Ilias en de Odyssee waarschijnlijk met het werk ziin van een enkelen man, maar eene verzameling en aaneenschakeling

J . , ,• • . . mnnctAxo ziin i r> l» al Ion rmi npypll<u>

van een aantal geüicliien van verscniiieuue nicwtcia, uic dichterlijke overlevering als om één gemeenschappelijk middelpunt bewegen De wetenschappelijke strijd, die over dit vraagstuk ontbrand is, heeft nog tot "eene beslissing geleid en zal waarschijnlijk wel nooit beslist worden.

De Ilias en de Odyssee hebben een niet genoeg te waardeeren invloed op de ontwikkeling van de Grieksche kunst en daardoor op de ontwikkeling \an den kunstzin van alle volgende tijden uitgeoefend, want de Europeesche kunst heeft oneindig veel aan die der oude Grieken te danken. Zij waren voor de beoefenaars der beeldende kunsten eene onuitputtelijke bron, zij wekten de dichters tot navolging op, zij hielden bij de oude Grieken het besef van hunne nationaliteit levendig, zij vuurden hunne vaderlandsliefde aan en volmaakten

hun schoonheidzin. ...

Pisistratus heeft zich hoogst verdienstelijk gemaakt, door deze heerlijke zangen voor het nageslacht te doen verzamelen en in schrift brengen.

Sluiten