Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 Milete ingenomen. Laatste lotgevallen van Histiaeüs.

Perzen hel hoofd te bieden, zij hadden toch 35(1 flinke oorlogsschepen tot hunne beschikking. Hiermede besloten zij den strijd voort te zetten Bij he kleine eiland Lade voor Milete verzamelde z.ch de Ionische vloot. De Phoenicisch-Perzische vloot, die van den kant van Cyprus kwam aanzeilen, was bijna tweemaal zoo sterk als de Ionische. Zij bestol d «00 groote schepen en hare bewegingen werden ondersteund dooi de land-

maCWaS KrSentó eTgezind geweest, dan hadden zij wellicht in, weerwil

van dit alles de overwinning kunnen behalen. Maar, even als dit voorheen zoo menigmaal liet geval was geweest, kon ook ditmaal het dreigends! gev aai „iet bewerken, dat zij zich aan het bevel van een man onderwierpen Slechts voor enkele dagen gehoorzaamden zij aan het opperbevel van een kundi0 aanvoerder, Dionvsius; maar toen deze hun onafgebroken wapenoefeningen en eene strenge krijgstucht oplegde, zeiden zij hem de gehoorzaamheid op, onder het kinderachtig voorwendsel, dat zijne stad slechts drie schepen geleverd had

De gevolgen van dit alles konden niet uitblijven, loen het in de maand October VJ7 tot een gevecht kwam, hadden de door inwendige weespalt verdeelde Grieken alle zelfvertrouwen verloren. Hoe dapper een deel hunner ook vocht, de meesten zochten hun heil in de vlucht. Reeds m het tegm van den strijd verlieten negen en veertig schepen van Samos de slaglinie en maakten hierdoor de nederlaag hunner bondgenooteu onvermijdelijk.

Hiermede was het lot van den opstand beslist. Ofschoon Milete de aan vallen van het Perzische leger nog tot in den zomer van 49o me 'le grootste dapperheid afsloeg, moest de machtigste der Gneksche ^n in Klem-Az tod eindelijk vallen. Den inwoners was een allertreurigst lot beschoren. Ue ™ «ei-den voor het grooue ,leel nee™l,ou»en. de over,™ me v OU» en kroost als slaven voortgesleurd. Nadat de overwinnaars de stad ui^geplunderd hadden, gaven zij haar aan de vlammen prijs. De gevangenen werden naar Susa voor koning Darius gebracht, die hen zeer genadig behanded«, door hun eene landstreek aan den Tigns als hunne toekomstige woonplaats

De steden van Ionisch Klein-Azië werden voortaan door Darius in slaafsche onderwerping gehouden. Haar bloei was vergaan, nooit waren zij in Iaat zich te hei-stellen van de harde slagen, haar toegebracht. Ook haar geestesleven was uitgebluscht; zij daalden tot den rang van gewone landsteden af. n De opstand was gefnuikt. Zij. die met lage, zelfzuchtige bedoelingen dit vuur aangestookt hadden, om hunne volksgenooten aan hun lot over te'aten, zoodra zij niet langer op een goeden uitslag durfden hopen, ontvingen hun welverdiend loon. Was Aristagoras in Thracië gevallen, Histiaeüs onderging

"" Hij was 'aan'tiet hof van Darius gebleven, totdat deze zijn raad inwon omtrent de beste wijze on. den opstand te dempen. Huichelend antwoo dde

verrader, dat geene stad in Klein-Azië aan oproer gedacht zou hebben wanneer hij slechts daar was geweest. Indien Darius hem naar zijn vaderland wilde terugzenden, zou hij spoedig de orde weer herstellen. Darius nam dien voorslag aan. Histiaeüs reisde naar Klein-Azië en kwam juist te Sardes.toen de vloot met het leger van het overwonnen eiland Cyprus terug verwacht werd.

In zijne hoop. dat hij eene schitterende rol zou kunnen spelen, zag hij zich jammerlijk teleurgesteld, want Perzen en Grieken zagen hem met evenveel

Wan t Art aip he mes doorzag het valsche spel, door hem gespeeld. Toen Histiaeüs op zekeren dag met geveinsde verbazing vroeg, hoe het zelts tot een opstand had kunnen komen, antwoordde de Satraap ernstig en dreigend: «Gij heb den schoen gemaakt, Aristagoras heeft dien aangetrokken. Dit een®wooid deed Histiaeüs begrijpen, dat zijn plan verraden, zijne vrijheid, ja zyin leiren in gevaar was. Nog denzellden nacht vluchtte luj uit Saides. Thans zou hij

Sluiten