Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijke volksvergadering. Kloek besluit der Atheners. 493

van het verbond der Hellenen te doen afvallen, dan was hij zeker van eene gemakkelijk Ie behalen overwinning.

Op koning Alexander van Macedonië, den trouwen bondgenoot der Perzen, had Mardonius het oog gevestigd, als op den meest geschikten persoon om met de Atheners 111 onderhandeling te treden, dewijl deze een oud gastvriend van Alhene was. Alexander nam het voorstel van den Perzischen veldheer bereidvaardig aan. Hij reisde naar de hoofdstad van Altica, om daar zulke gunstige vredesvoorwaarden aan te bieden, als de Atheners zeker niet hadden kunnen verwachten.

Het plan van Mardonius was uitgelekt; de Spartanen hooiden, dat koning Alexander van Macedonië te Athene was; zij waren zich maar al te goed bewust, welke reden van ontevredenheid zij den Atheners gegeven hadden en vreesden daarom, dat de aanbiedingen van den Macedoniër door de bewoners van Attica aangenomen zouden worden. In allerijl zonden zij derhalve een gezantschap naar Athene.

Eene groole volksvergadering werd gehouden, waartoe zoowel Alexander als de Spartaansche gezanten werden toegelaten. De koning richtte het woord lot het volk; al zijne overredingskracht wendde hij aan, om hen te overtuigen, dal bet belang van Alhene hel sluiten van een verbond met de Perzen dringend vorderde. Hij beloofde uit naam van Mardonius, dat deze niet meer aan de vroegere, den Perzen aangedane beleedigingen denken zou, dat de Atheners niet alleen al het verloren grondgebied terug ontvangen, maar daarenboven de vrijheid hebben zouden daarbij nog een ander stuk land uit Ie kiezen; dal zij de vrije hondgenooten der Perzen zouden zijn. die de verwoeste heiligdommen weer zouden opbouwen. Hij stelde voor hen in het licht, dat het verbond met de Perzen hun dus onschatbare voordeelen opleveren zou, terwijl zij er toch nooit aan konden denken, zich op den duur met goed gevolg tegen die reusachtige legermacht te verzetten; dat de macht van den I erzischen koning bovenmenschelijk was en dat zijne armen van het eene einde der wereld tot het andere reikten; dat Attica ook nu weer het tooneel van den oorlog en opnieuw aan verwoesting prijsgegeven worden zou.

Toen de koning zweeg, namen de Spartaansche gezanten liet woord. Zij waarschuwden tegen het aannemen van de voorstellen der barbaren. IJc Atheners hadden zelf aanleiding tot den oorlog gegeven, derhalve mochten zij er niet toe medewerken om Hellas onder het juk der slavernij te brengen, zij die zich steeds de voorvechters der vrijheid betoond hadden. Een tyran trad hier op tot voorspraak van een tyran; zij moesten zich dus niet door Alexander laten bepraten, te minder wijl er bij de barbaren noch eerlijkheid noch goede trouw bestond.

De Spartanen boden aan met al hunne hondgenooten den Atheners trouw Ier zijde te staan en zich, zoolang de oorlog duurde, mei het onderhoud van hunne vrouwen en kinderen te belasten.

De vergadering nam een besluit, een vrij volk waardig. De Atheners verklaarden, dat zij, zoolang de zon hare baan bewandelde, nooit een verdra» met Xerxes sluiten, maar hem onafgebroken bestrijden zouden, sterk in liet vertrouwen op den bijstand der goden. Zij waarschuwden Alexander, nooit meer met zulke voorstellen voor hen te verschijnen, opdat hij zich zelf geen leed op den hals mocht halen. Den Spartanen antwoordden zij, dat hunne bezorgdheid dal Athene wellicht een verbond met de Perzen sluiten zou reeds eene beleediging was, dat er geen goud, geen schatten genoeg in de wereld waren om de Atheners tot trouwbreuk en verraad jegens het vaderland te verleiden. Zoolang nog één Athener leefde, zou er geen verbond met Aerxes gesloten worden. Daarentegen verlangden zij, dat de Spartanen zoo spoedig mogelijk de Peloponnesische troepen verzamelen en naar Attica zenden zouden, opdat deze, met de Atheensche krijgsmacht vereenigd, Mardonius in Boeotie te gemoet konden trekken.

\ol blijdschap beloofden de Spartaansche gezanten alles wat van hen gevorderd werd; maar reeds toen dachten zij er niet aan, deze belofte te houden.

Sluiten