Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laatste levensdagen van Xerxes. De moord. Artaxerxes.

515

derde gevolgd, en bij al deze ontmoetingen was hij overwinnaar gebleven. Zijn zegetocht duurde voort. Hij wendde den steven noordwaarts, naar den rhraciscnen Chersonnesus, de voormalige bezitting zijns vaders Ook hier streed hij met zulk een gelukkigen uilslag, dat hij den Chersonnesus, den sleutel van den overgang van Azië naar Europa, voor goed in de macht van Athene bracht.

Aan de Perzische heerschappij waren zware slagen toegebracht; geen Perzisch schip durfde zich gedurende langen tijd in de Grieksche zeeën verloonen. lol een eigenlijk gezegden vrede kwam het waarschijnlijk niet. hoewel meer dan een geschiedschrijver van zulk een vrede spreekt, die door hen de vrede van Cimon genoemd wordt. Het sluiten van een vredesverdrag was \oor de Grieken inderdaad ook niet noodzakelijk, want de Perzen waren zóó verzwakt, dat zij niet aan het voortzetten van den oorlog konden denken en de Grieken hadden er geen belang bij, de Perzen in Azië aan te tasten. Xerxes, de eenmaal zoo machtige koning, die met de schitterendste vooruitzichten zijne regeering aanvaard had, beleefde deze vernedering van zijn rijk nog Of hij haar gevoeld heeft, is onzeker; want sinds lang was alle leven m hem uitgedoofd. Iu zinnelijke genietingen verzonken, hield hij zich meestal in vadsige rust in het binnenste van zijn paleis op; hier werd hij door zijne gunstelingen, door zijne hofbeambten, zelfs door de eunuchen geheel beheerscht. Zijne gemalin Amestris voerde meermalen in zijne plaats het bewind.

\an jaar tot jaar was de koning dieper gezonken; zijn geest was door lediggang en zinnelijke uitspattingen geheel uitgedoofd, liet Perzische hol was gedurende zijne laalsle levensjaren het looneel van afgrijselijke misdadüi. Xerxes zelf poogde de vrouwen zijner broeders, ja van zijn eigen zoon Darius Ie verleiden; de hartstochtelijke Amestris, in jaloezie ontstoken, liet de vrouw van Masistes, Xerxes' broeder, vermoorden, ofschoon de ongelukkige aan de \erleiding van Xerxes weerstand geboden had. Masisles kwam ten gevolge hiervan in opsland, doch werd overwonnen en met zijn geheele huis verdelgd. Misdaden van allerlei soort volgden van nu af elkander aan liet Perzische hol in eene onafgebroken reeks op.

Eindelijk ontving Xerxes zijn verdiend loon; door den Hvrcaniër Arlabanus, den bevelhebber zijner lijfwacht, werd hij vermoord. Diodorus verhaalt ons. dat Artabanus, die een grooten invloed op Xerxes bezat, het voornemen had opgevat den koning te vermoorden, ten einde zich zoo van de regeering meester te maken. Door een zijner vrienden, een kamerheer des konings, Mithridates genaamd, des nachts in het slaapvertrek des vorsten geleid, bracht bij biei Xerxes om het leven. Ook de zonen des konings moesten vermoord worden. Darius, de oudste zoon en troonopvolger, bevond zich met zijn broeder Arlaxerxes in den koninklijken burg, terwijl de derde der broeders, Hystaspes, afwezig was. Artabanus waagde bet niet. al de broeders op eens te dooden. Hij wendde zich derhalve des nachts tot Artaxerxes. verhaalde dezen, dat Darius zijn vader vermoord had, ten einde zich van het bewind meester te maken, en spoorde hem aan, om dien moord te wreken, onder belofte dat hij hem met de koninklijke lijfwacht bijstaan zou.

Artaxerxes liet zich overreden; met de hulp der lijfwacht drong hij lot zijn broeder Darius door en vermoordde hem. Thans waande Artabanus zich sterk genoeg om ook Artaxerxes uil den weg Ie ruimen. Hij riep zijne zonen tot zich en trok het zwaard; toen deze zich rondom hem verzameld hadden, hieuw hij met den uilroep: «liet is lijd ons van het bewind meester Ie maken, op Artaxerxes in. Doch bij vond een onverwachlen en krachtigen tegenstand: de aangevallene doodde den aanvaller.

Artabanus was gevallen; Arlaxerxes beklom den troon zijner vaderen in den treurigen tijd, waarin geheel Perzië van schrik voor de overwinningen iler Grieken beefde.

De zegepralen, door de Atheensche soldaten onder bevel van Cimon voorl-

33*

Sluiten