Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelduitkeeringen aan de armen. Aardbeving te Sparta.

welsprekendheid verdedigd werden, verschaften der democratische partij zoo veel steun bij het volk, dat zij thans een aanval legen Cimon durfde wagen De democratische partijhoofden verweten den gevierden volksman, dat hij 111 den oorlog tegen de bondgenooten der Thasiërs, door koning Alexander van Macedonie omgekocht, met te groote zachtheid was te werk gegaan. Aan Pericles werd de taak opgedragen, als aanklager tegen hem op te treden en bij de openbare volksvergadering eene aanklacht van hoogverraad tegen den held in te dienen. Ongetwijfeld stuitte deze stap, waarbij men veel te ver 8JP8' lencles zelf tegen de borst; hij deed dan ook niets meer dan wat zijn plicht als aanklager van hem eischle en bepaalde zich tol de noodzakelijkste woorden, zonder in zijne aanklacht eenig blijk van haat of vervolgingszucht te geven, daar hij zelf haar niet voor gegrond houden kon. Cimon werd Reheel vrijgesproken, dewijl hij zijne onschuld duidelijk en voldingend bewees.

Al had dit proces niet die uilkomst opgeleverd, welke de democratische partij daarvan verwacht had, toch bleef bel niet zonder gewenschte gevolgen. Cimon meende thans tegenover de telkens stouter wordende democratische partij ernstiger maatregelen te moeien nemen. Openlijk trad hij op aan het van al'en, die eenstemmig met hem dachten. Krachtiger dan ooit te voren prees hij de voortreffelijkheid der Sparlaonsche instellingen; heiliger dan vroeger ijverde hij tegen de democratische staatsregeling van Athene.

. strijd tusschen de twee groote partijen verkreeg met eiken dag een ernstiger aanzien; het tijdstip, waarop zij elkanders krachten zouden melen, kwam spoediger dan iemand had gedacht.

, rrTenvÜ' de oorlog tusschen Thasos en Athene nog voortduurde, terwijl de 1 hasiers in dezen strijd juist bij Sparta hulp gezocht en de toezegging van den bijstand der Spartanen ontvangen hadden, werd Lacedaemon in 464 door eene vreeselijke ramp getroffen. Eene aardbeving herschiep de hoofdstad in een verlaten puinhoop. In het geheele Eurotasdal spleet de grond vaneen; diepe afgronden ontstonden; van de steile loppen van den Tavgetus storlten reusachtige rotsblokken naar beneden en verpletterden de in het dal gelegen woningen; de gebouwen stortten in, tempels en woonhuizen werden tot vormlooze ptnnlioopen.

Het was een lijd van schrik en ontzetting! Ongeveer 20,000 menschen werden onder de puinhopen hunner woningen begraven of kwamen ten gevolge van de ontvangen wonden om. Alle maatschappelijke orde was verbroken. .00.r ..., Jle'ofen, die ongelukkige, door den adel mishandelde slaven, scheen eindelijk de dag der vrijheid te zijn aangebroken. De aardbeving was in hun oog een godsgericht, eene straf voor de wreede vervolgingen, waaraan zij na en dood van Pausanias van de zijde van den Spartaanschen adel hadden Jlootgestaan, en waarbij zij zelfs uit de heiligdommen van Poseidon, in strijd met alle goddelijk recht, waren weggerukt, om bij honderdtallen ter strafp aats gesleept te worden. Thans was de tijd der wraak gekomen. De heloten, (ie over het land verspreid in hunne hutten woonden, hadden minder dan e adel te Sparta van de aardbeving te lijden gehad; zij wapenden zich, om iet \oor tien gunstig natuurverschijnsel tot hunne bevrijding aan te wenden.

Ongetwijfeld zouden zij reeds bij den eersten aanval een eind hebben gemaakt aan de heerschappij van den adel, indien niet de koning Archidamus, in weerwil van den schrik, door de aardbeving verwekt, de grootste kalmte en tegenwoordigheid van geest had behouden, indien de Spartaansche adel niet zoo voortreffelijk georganiseerd was geweest, dat deze organisatie zelfs in oogenblikken van het dreigendst gevaar niet aan liet wankelen kon worden gebracht.

De gewapende heloten bestormden de stad, in de hoop dat zij den adel verrassen en bijna zonder strijd de overwinning behalen zouden. Maar tol ninne verbazing en hun schrik slieten zij op een weluitgerust leger. Koning Archidamus had terstond, bij het begin der aardbeving, de gevolgen van die

Sluiten