Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Areopagus afgeschaft. 523

bezat de democratie thans eene aanzienlijke meerderheid; daarentegen bezat de aristocratie haar krachtigsten steun in het hoogste staatslichaam te Athene, den Areopagus (zie blz. 443). Nog altijd bestonden de leden van den Areopagus, die voor hun leven benoemd en met het hoogste staatsambt bekleed waren, bijna uitsluitend uit de hoofden der oudste en rijkste adellijke geslachten. Al bezaten ook de leden van alle vier de volksklassen, volgens de wet van Aristides, liet recht de hoogste eereposten te bekleeden, deze bevoegdheid had nog niet lang genoeg beslaan om een noemenswaardig aantal minvermogenden in den Areopagus Ie brengen. Aan dit lichaam was door de staatsregeling het recht toegekend over het geheele maatschappelijk leven, over het zedelijk en staalkundig gedrag van alle Atheensche burgers een wakend oog te houden. Des te gevaarlijker was het hierom, dat juist de Areopagus het toevluchtsoord der partij van den teruggang was en dat de ijverigste en machtigsie aanhangers der aristocratie zijne invloedrijkste leden waren. Dit lichaam ter zijde te stellen, dit verouderde bestanddeel uit den democratischen staal te verwijderen moest dus het hoogste doel van het streven der democraten zijn. De mislukte krijgstocht naar Messenië had aan de macht van Cimon een sterken schok toegebracht. Toch was zijn invloed nog altijd te groot dan dat zijne tegenstanders konden hopen in den strijd over de staatsregeling de overwinning te behalen, zoolang Cimon zich te Athene bevond. Tot hun geluk riep een buitenlandsche oorlog den veldheer naar een ver afgelegen slagveld.

In Egypte had, na den dood van Xerxes, de zoon van Psaininelichus, de Lybiër Inarus, de vaan van den opstand geplant en eene poging aangewend om het rijk der Pharao's te herstellen. Zoo hij aan zijne eigene hulpmiddelen overgelaten bleet, gevoelde hij zich tegen de Perzische overmacht niet opgewassen; bij wendde zich dus tot Athene, in de hoop hier hulp tegen den erfvijand der Grieken Ie zullen vinden. Volvaardig gaven de Atheners aan dit verzoek om hulp gehoor, Cimon ontving in last de hij Cyprus liggende vloot. 200 zeilen sterk, naar Egypte te voeren.

Waarschijnlijk gedurende deze afwezigheid van Cimon trad Ephialtes in de volksvergadering op, om de wet, die den Areopagus van zijne voornaamste rechten berooven zou, en waaromtrent de aanhangers van de democratische partij het sedert lang eens waren, voor te stellen en te verdedigen. Met overtuigende klaarheid stelde hij in het licht, dat liet bestaan van den Areopagus met de beginselen der democratie in onverzoenlijken strijd was; dat de Areopagieten, een collegie van oude, sinds lang door den tijdgeest overvleugelde mannen, het recht bezaten zich tegen alle noodzakelijke hervormingen aan te kanten; dat alle vrijheid onmogelijk was, zoolang zij de hoogste plaats in den staat bekleedden; dat zulk eene instelling dus. wel verre van eene zekere vastheid aan de staatsregeling le verleenen, alleen een lastig werktuig was dat allen vooruitgang belemmerde. Al de gronden, die in menigen staat uit den nieuweren tijd tegen een uit erfelijke leden bestaand huis der Heeren of der Pairs zijn aangevoerd, bracht Ephialtes toen reeds in de volksvergadering der Atheners tegen den Areopagus in.

In weerwil van het heftig verzet der aristocratie ging de wet van Ephialtes door, de Areopagus werd van zijne staatkundige rechten beroofd en tot een eenvoudig bloedgericht teruggebracht. Zoo stonden de zaken, toen Cimon naar Athene terugkeerde; hij vond hier riiet slechts eene hervorming, neen eene geheele omwenteling langs vreedzamen weg tot stand gebracht; want overeenkomstig de staatsregeling had men de bevoegdheid van den Areopagus slechts met toestemming van dat lichaam zelf kunnen veranderen.

Cimon wendde thans al zijn invloed aan, om dezen slap ongedaan te maken, het was vergeefs. Weer stonden de partijen scherp tegenover elkander, doch de democratie behield de overhand. Eindelijk greep men dat hulpmiddel aan, hetwelk juist voor zulke gelegenheden in het leven was geroepen,

Sluiten