is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542 Oorsprong en ontwikkeling van het drama. Thespis. Aeschylus.

scholen elkaar, hier voerden zij strijd, hier verzoenden zij zich met elkander en ten gevolge van die beweging op het gebied van het denken werd hel waterpas der kennis van het geneele volk verhoogd.

Bereikten alle vakken van wetenschap te Athene een hoogen trap van bloei, ook de letterkunde bleef daarbij niet achter. Juist in de dagen van Pericles ontwikkelde het Grieksche treurspel zich tot de hoogste volkomenheid.

Den oorsprong van het treurspel hebben wij in den eeredienst van Dionysus (Bacchus) te zoeken. Reeds van de vroegste tijden af was in Griekenland en vooral te Athene de gewoonte in zwang geweest, ter eere van den god Dionysus. wien inen de druif en den wijn dankte, een zangwedstrijd te houden; feestelijke koren werden samengebracht en voerden rondom het altaar van Dionysus dansen uit; de eerste zangers dichtten hunne liederen, om deze feesten op te luisteren (*).

Uil die feestzangen ontwikkelden zich langzamerhand uitgebreider voorstellingen. De gezangen werden afgewisseld door het voordragen van verhalen, waarin de lotgevallen van den god geschetst werden; ten einde hieraan meer aanschouwelijkheid bij te zetten, deed men den god zelf handelend optreden. De aanvoerder van het koor nam de rol van den god op zich; de leden van liet koor werden als satyrs verkleed en zóó ontstond uit de eenvoudige koorzangen allengs het drama.

Men noemt Thespis, een tijdgenoot van Solon, als den eerste, die dezen overgang voor goed gemaakt heeft. Zijn tooneel bestond uit een met planken bedekte kar. Weldra openbaarde zich bet verlangen naar andere onderwerpen dan de lotgevallen van Dionysus; de Homerische dichtwerken, de oude sagen werden thans in dichterlijken vorm ten aanschouw# van het volk opgevoerd.

Hoe meer het democratische beginsel te Athene in toepassing werd gebracht. des te krachtiger ontwikkelde zich het drama. Alle burgerlijke feesten verkregen eene hoogere beteekenis; de staat trok zich die aan, ten einde het volk eenig genoegen te verschaffen. De eenvoudige houten stellage werd door een steenen schouwburg vervangen, die aan de zuidelijke helling van de acropolis gebouwd werd en welks in een halven cirkel opklimmende zitplaatsen in de rots, waarop de burg lag. werden uitgehouwen.

De eerste meester in de tragische kunst was een zoon van dat grootsche tijdperk, waarin Athene voor hel eerst zijne macht in Griekenland ontwikkelde: zijn naam was Aeschylus. Hij was uit een oud-adellijk geslacht gesproten en nam, toen bij den mannelijken leeftijd bereikt had, op roemvolle wijze deel aan den slag bij Marathon.

Hem heeft Griekenland de eerste belangrijke hervorming in de tragedie te danken. Terwijl tot heden alleen de aanvoerder van het koor als tooneelspeler optrad, voerde Aeschylus een tweeden persoon ten tooneele en hierdoor was de samenspraak (dialoog) geschapen. Dat dit de levendigheid bij de voordracht en de belangstelling der toeschouwers in sterke mate deed toenemen, behoeft geen beloog. Zijne kunstgewrochten zetten aan de tragedie, door het grootsche zijner scheppingen, door het krachtige der handeling en door de scherpe teekening van de karakters, eene hoogere wijding bij.

Ook^ het tooneel werd thans verbeterd en op meer passende wijze versierd. Kunstige werktuigen werden aangebracht, om bij de voorstellingen schimmen uil de diepte te doen opstijgen en daarin weer te doen verdwijnen, en om de goden in de lucht Ie lafen zweven.

De schoone sagen van den ouden tijd werden in baar samenhang het volk aanschouwelijk voor oogen gesteld. Met dit doel vereenigde Aeschylus drie tragedies tot één geheel; zij waren in zekeren zin de bedrijven van één groot drama. Als naspel liet bij. (en einde de scherts aan den ernst te huwen,

(*) Dewijl bij die feesten een bok aan den god werd geofferd, heetten die feestzangen Tragaedie, d. i. bokkezang.