Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgave van Plataeae. Woordbreuk der Spartanen.

569

uitval te wagen, om te beproeven of zij zich door den vijand heenslaan en Athene bereiken konde.

In een guren, stormachtigen Decembernacht werd het gewaagde plan ten uitvoer gelegd. 220 mannen verlieten de stad; zij waren slechts licht gewapend, opdat het kletteren der wapenrusting hen niet verraden zou. Het gelukte hun, de eerste gracht te doorwaden, den muur te beklimmen en eenige schildwachten, die in dezen donkeren stormachtigen nacht "een overval vreesden, te dooden.

Reeds hoopten zij, dat hunne poging gelukken zou — de belegeraars lagen in een diepen slaap gedompeld — toen eensklaps een steen, waaraan een der naar boven klauterende Plataeërs zich vasthield, losging en naar beneden viel. Dit gerucht wekte enkele slapers; in het kamp werd alarm gemaakt. Toch gelukte het allen Plataeërs zonder onderscheid den muur te beklimmen, en eerst toen zij weer aan de andere zijde naar beneden klommen en de buitenste, reeds gedeeltelijk met ijs bedekte gracht wilden oversteken, werden zij door de belegeraars aangegrepen. Er ontstond een kort gevecht. Het licht der fakkels, door de Peloponnesiërs ontstoken, verlichtte het tooneel van den strijd in het voordeel der Plataeërs, die hierdoor een vast wit voor hunne pijlen ontvingen; zij wierpen de aanvallers terug en bereikten gelukkig Athene.

Nu zoovele verdedigers de slad verlaten hadden, was de aanwezi-'e voorraad levensmiddelen langer toereikend voor hen, die waren achtergebleven In den derden zomer der belegering was eindelijk de voorraad geheel uitgeputop ontzet durfden de dappere verdedigers niet rekenen, nadat de Atheners hen zoolang in den steek hadden gelaten. De Spartanen lieten hun door een heraut den voorslag doen om zich vrijwillig over te geven en beloofden in dit geval dat aan geen der belegerden, buiten een rechterlijk vonnis om eenig leed geschieden zou. Op deze belofte werden hun de poorten geopend.'

Een rechtsgeding, dat niets anders was dan de schandelijkste bespotting y™ ?,lle beginselen van recht en billijkheid, werd onmiddellijk aangevangen i ,, irtanen', dfart°e opzettelijk uit Sparta afgevaardigd, vormden eene rechtbank; zij legden eiken gevangene de vraag voor, of hij in den loop van den oorlog den Peloponnesiërs ooit eenigen dienst had bewezen. Vruchteloos benepen de Plataeërs zich op hunne vroegere verdiensten jegens geheel Griekenland en jegens Sparta; vruchteloos brachten zij in het midden dat zii den Spartanen in den oorlog tegen de heloten belangrijke diensten hadden bewezen vruchteloos hielden zij hunnen rechters de ontvangen belolle voor. Zii werden met verkrachting van alle rechtsbeginselen ter dood veroordeeld. 200 Plataeers werden met 25 Atheners zonder genade ter dood gebracht. De achtergeblevene vrouwen werden als slavinnen verkocht; de stad en haar gebied-in" over in handen der Thebanen, die alle huizen omver haalden. Zoo werd de stad. die in de Perzische oorlogen zulk een schitterend voorbeeld van vaderlandsliefde gegeven had, door Grieksche handen tot een puinhoop gemaakt.

Sluiten