is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dertig mannen en hunne regeering. (515

te veranderen en dertig mannen te kiezen, wien de laak opgedragen zou worden eene nieuwe staatsregeling te ontwerpen en in dien tusschentijd hel bewind te voeren. Theramenes ondersteunde dit voorstel: in weerwil hiervan waren er echter nog moedige mannen, die zelfs onder den druk der Spartaansche heerschappij het waagden voor de vrijheid in de bres te springen. In het vredesverdrag, riepen dezen, staat niets omtrent het vernietigen van de staatsregeling; daarom eischen wij. dat liet recht des volks gehandhaafd blijve. Hunne krachtige taal zou ongetwijfeld ingang hebben gevonden, maar Lysander sprong zijne vrienden bij. Hij trad als gebieder op en liet den Atheners slechts deze keus: verandering van de staatsregeling of vernietiging van de stad.

Met een bezwaard gemoed verwijderden de meeste burgers zich; zij konden noch voor het eene, noch voor het andere stemmen. Eene kleine minderheid bleef achter en verklaarde zich .voor het voorstel van Dracontidas. De dertig mannen werden gekozen; tien daarvan koos Theramenes, tien Critias — een rijk edelman uit een oud geslacht, die zich door geestkracht, overleg en gewetenloosheid aan bet lioold der aristocratische partij had weten te plaatsen—; de tien overigen werden waarschijnlijk door de verzamelde menigte bij stemming l>enoemd. Deze dertig mannen ontvingen in last de nieuwe staatsregeling te ontwerpen en intusschen het hoogste besturend lichaam uit te maken. De meesten waren vroeger leden van den raad der vierhonderd geweest en kort geleden uit de ballingschap teruggekeerd.

Zoo werd dan eindelijk het vloekwaardig streven der gewetenlooze adellijke partij met schitterenden uitslag bekroond. De slechtste van alle regeeringsvormen, de oligarchie, was te Athene ingevoerd; dertig tyrannen regeerden onder de hoede der Spartanen over de ongelukkige stad.

ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

De regeering der dertig tyrannen. De sycophanten ter dood gebracht. Critias en Theramenes.

W reedheden door hen gepleegd. Theramenes aangeklaagd en ter dood veroordeeld.

Ommekeer van de openbare meening in Griekenland. Thrasybulus; zijn inval in Attica.

De burgers van Eleusis door de tyrannen vermoord. Thrasybnlus in den Piraeiis. De

tien mannen. De democratie te Athene hersteld.

De regeering der dertig tyrannen te Athene vormt een der leerrijkste bladzijden uit het groote boek der geschiedenis. Zij doet ons zien, tot welke buitensporigheden de hoofden van een staat zich soms laten vervoeren, wanneer geene wet hun willekeur in toom houdt.

Terwijl ze gekozen waren om een staatsregeling voor Athene te ontwerpen, kenden de dertig tyrannen slechts één doel van al hun streven, namelijk.zich zeiven in het bewind te handhaven en daarvan in hun eigen voordeel partij te trekken. Zij stelden een nieuwen raad aan. Natuurlijk kozen zij de leden van dezen raad uitsluitend uit zulke personen, die hen blindelings aanhingen en gehoorzaamden. De meeste leden hadden vroeger tot den raad der vierhonderd behoord. Ook al de krijgsbevelhebbers en staatsbeambten, door hen benoemd, waren ijverige aanhangers der oligarchie. Een hunner doldrifligste parijgangers, Satyrus, werd door hen aan het hoofd van het gerechtshof van elf mannen geplaatst, dat met het ten uitvoer leggen van de doodvonnissen belast was.

Nadat de dertig mannen op die wijze alle macht aan de ijverigste aanhangers der oligarchie in handen hadden gespeeld, begonnen zij hunne regee-