Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doodman Conon en Thrasybulus. Vrede van Antalcidas. 633

Men verhaalt, dal Conon naar Suza gevoerd en daar ter dood gebracht is.

ogens andere berichten gelukte het hem, te ontsnappen en is hij te Cyprus kort daarna zijn natuurlijken dood gestorven. J }P

Was de dood van Conon reeds een zwaar verlies voor de Atheners een niet minder zware slag trof hen omstreeks denzelfden tijd. De dappere veldheer Thrasybulus, die Athene van ,1e heerschappij der tyrannen beS had de gematigde, vrijzinnige staatsman, wien het volk de wederinvoering van dé

l ij te™'voren6 ?ï? I<jank,e' slle"veldc '»J ^ Pamphylische kust. nadat

uLg gSlen h»ï """ k'"'ne A"™"sd" vlu0' """

Üe onderhandelingen met Tiribazus geraakten op de lance baan en eeniae

che hoUf 'dveri °°rl0g VTrt" ®'n«lelijk gehikte hef An.alcE b"j het Pe?zische hof vredesvoorwaarden te bedingen, die met zijne wensclien strookten.

lui in v™L™ ™8, c T 0n aan de Grieksche staten te verklaren, dat

mm t i D ° . kPar'a eiken staal aanvallen zou. die geen genoegen

van Sn tl T ' 0" schandelijken ^ede, waarbij de Grieksche steden ïïdel: -I" W"l. heerschap,,ij

Aanvankelijk besloten de Atheners de Perzen en Spartanen le trotseeren en den oorlog voort te zetlen, maar de krijgskans keerde zich te<*en hen.

tkm'HeMe•ünm'pi01'uJerfei.lnd ver(Iron8 Antalcidas de Atheensche schepen uii I, A,hpner« af w"eei daa,'door d™ toevoer van graan uit de Zwarte zee voor Antalè h — Jo Ilerdüor f8en °,ok Z|j zich genoodzaakt tot den vrede van ' 11 mr a»p rr,"bnaiam .raagt dlt verdrag in de geschiedenis — toe te treden.

s-.ira m Tir.1 L. r r Trde" in 1,et Jaar 3H7 gezanten naar den HH las 1^1111 dp mpi Paardigd. die hen ontving gelijk een meester zijne slaven. Hij las hun de met het zegel van den Perzischen koning voorziene akte voor wier woordelijke inhoud ons door Xenophon is overgeleverd:

«Koning Artaxerxes houdt hel voor rechtmatig, dat de steden in Azië en de eilanden Clazomenae en Cyprus hem zullen toebehooren. Het dunkt hem

hef I^i' ' l a" u fr'ï'f1-"' Ste,,en- zoowel (l(: kle'ne als de groote. in het bezit liarer onafhankelijkheid te lalen, Lemnos, Imbros en Scvrus uitgezonderd, die aan Athene zullen toebehooren, gelijk vroeger het geval was

dan8/!? ik ,^r6 • andere. PartiJ »101cl,t weigeren, dezen vrede aan te nemen, i z.al lk 1,dar> "> vereeniging mei hen, die met mij van hetzelfde gevoelen ziin beoorlogen zoowel te land als ook ter zee. zoowel met schepen als ook met geld" oor den viede van Antalcidas, welks voorwaarden door den Perzischen

ï'(in"hunWa»nn vaS,y,'S,Vl(l'i onderwierPen de Grieken zich aan dien vorst als van Klein ITT? scheidsrechter. Het hof van Suza, ja zelfs de satrapen van Mein-Azie deden hierdoor uitspraak over de onderlinge oneenicheden der Gneken, terwijl de belangrijke Grieksche kuststeden in Klein-Azië voor altijd

liet Criekvhe'v . .aar. SPal.,a b,eef m.llet bezit van de opperheerschappij op Wh, ï, h?n • enn ,Wa5 he,1 Imn)ers wat de Spartanen beoogd hadden. Spaila heerschte in Griekenland na den schandelijken vrede van Antalcidas met onbeperkter macht en met driester overmoed dan ooit te voren.

.n .ehilp t7!Je ,1Te8lng "T 0"derd,'ukt- elk verzet tegen de bevelen der rCS;nl: als hoogverraad beschouwd. Met de meeste ijverzucht trachtten

Iph L !I f- klemen van een verbond tusschen verschillende

met dit f"', ?'J .'l vo,or }}en gevaarlijk worden kon. Zij maakten

' !fi (J' ï,el dt " band tusschen de Boeötische steden en Tliebe los en gingen

fn iL-pn V' Z1i'. •" 61 de aangroe,eiide macht der Boeötische hoofdstad le nuiken, de gevluchte inwoners van Plataeae naar hunne vaderstad terugriepen.

r,.-,L. ' ' i ,waar ,let v°i'men van een statenverbond in het belang van geheel Griekenland zou geweest zijn, betoonden de Spartanen zich daartegen toch

inJ,ie"t liP'i imf' ,s,a.d 0|yn,llus- °P 'iet schiereiland Chalcidice gelegen, moest dit tol hare schade ondervinden. Olyuthus had zich door een uitge-

Sluiten