is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De burg van Thebe door Phoebidas overrompeld. 635

eene> kleine krijgsbende onder Eudamidas naar Chalcidice, om de Acanthiërs

16 e" r!,stten Z'J intusschen een gróoter leger uil het-

welk later onder I hoebidas volgen zou.

Phoebidas had bij dezen veldtocht ook nog eene andere taak te vervullen e hem wel niet door de ephoren, maar door eene machtige jegens Thebe vijandige partij te Sparta was opgelegd. é J o 1,ltue

aitriTl Tlie,)e duurde de strijd tusschen de democratie en de aristocratie no"

ïhlhllen ff" h f1"i pi® ,Partij®n was in s,aat eene duurzame overwinning te behalen. Aan het hoofd der aristocratie stond Leontiades, een stoutmoedig

lïrfn ™D: T C'k m,1,l(lel we,kom was- "'dien het aan zijne nart ij slechts de overwinning kon verschaften. De leider der democratie was Isme'

nias, een man van onbesproken karakter, die bij alle Grieken de lioo-ste achting genoot. Zoowel Ismemas als Leontiades bekleedde het ambt van polemarch, de hoogste waardigheid m den Thebaanschen staat

.„JroS® had."h?t °Pgevat om van den velc|t°cht der Spartanen tegen Oljnthus partij te trekken, ten einde met hunne hulp de heerschappij

" ansjocratie te Thebe te herstellen. Toen het Spartaansche leger op znn

m,i' pi i Tr T . "ahljheid van Thebe stond, knoopte Leontiades

me I hoetadas gehemie onderhandelingen aan. Hij beloofde den Spartaan

o®"s. ,®8er »lel Thebaansche troepen te versterken, ja Thebe geheel aan Sparta te onderwerpen, wanneer Phoebidas hem en zijne partij de behulpzame hand wilde leenen tot het onderdrukken van de democraten. Phoebidas nam ueze voorstellen aan.

Op zekeren dag werd te Thebe een godsdienstig feest gevierd, bij welke gelegenheid de burg van Cadmus aan de vrouwen was ingeruimd, terwijl de

maakte" PU '■T^" i'" J' ,bfvon,J,en- Van deze gunstige omstandigheid e ^ ,l,.! t ! ' eensk.laPls hij den burg zonder tegenstand

eJ„ r g(!, geWaPen(1,e bur«ers va" z'j"e pa'tij vergezeld, snelde

LeonMades naar den raad zoodra de aanslag gelukt was. Hier deelde hij den

ïï","' dat ..,le ,b.u;g door de Spartanen bezet was, verzekerde hun V tlal deze 8e.ene v,Jaudehjke bedoelingen koesterden, maar vorderde tevens

téiraXT"ng va" .Ism.e"las- Zonder het antwoord der verschrikte raadsleden at te wachten gebood hij den krijgslieden, die hem vergezelden Ismenias gevangen naar den burg te sleepen.

nrT iMifltiani'i dACb' r'ï te6e1.s,a"d; Leontiades had eene gemakkelijke zegepraal behaal I. Ook de burger,, schikte zich in de omstandigheden; zij waagde het niet zich tegen de door de Spartanen ondersteunde aristocraten te verzetten re Sparta toonden de ephoren, toen zij het bericht van den aansla- van Phoebidas vernamen, zich aanvankelijk zeer verstoord, dewijl de veldheer op zijne eigene verantwoordelijkheid zulk eene onderneming had begonnen Eene strenge straf zou den ongehoorzame hebben getroffen, indien niet koning A«esilaus den toorn der ephoren had gestild. „De eenige vraag", riep hij bij de verdediging van Phoebidas uit, ».s hier, of zijne daad voor Sparta nadeed of

het llfii t8 'S' l r'rS,ie g6Val verdient h'J s^af, maar in het laatste geval is he alt'jd overeenkomstig de wet, den staat een dienst te bewijzen, ook zonder dal men daartoe vooraf bevel heef! ontvangen "

7»ph|Wel beoordfelden d!' ephoren de handelwijze van Phoebidas niet zóó nn ~ Z'J hem.het opperbevel en legden hem eene geldboete

op — maar dit belette hun niet, van den misslag van hun veldheer nartii te trekken: de burg van Thebe bleef door 1500 Spartanen bezet

Sparta speelde voortaan te Thebe den meester en hoe welkom den epho-

nroee m ngms vf ®0^tiê's 1'oofdstad was. bewees het schandelijk

proces, dat zij ter wille van de Thebaansche aristocraten tegen Ismenias begonnen.

IJne Spartaansche commissarissen werden naar Thebe gezonden. Dezen maakten een rechtbank uit, waaraan voor de leus ook afgezondenen der bondgenooten van Sparta toegevoegd werden. Bij deze rechtbank dienden Leontiades