Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karakter van Epaminondas. De heilige schaar. (541

gematigdheid, eene belangeloosheid en eene zachtmoedige nienschlievendheid. gelijk we m de oude wereld slechts bij weinige groote mannen aan (rellen Voor de kennis van Epaminondas' karakter is hel m hoogst belangrijk feit dat Inj weigerde aan de samenzwering van Pelopidas deel te nemen? wijl hii geen moord op zijn geweten wilde hebben, ofschoon in die dagen het vermoorden van een vijand volstrek! niet als eene misdaad beschouwd werd.

| Epaminondas is met recht door tijdgenoot en nakomelingschap bewonderd De bewondering zijner tijdgenooten is bijna nog sterker dan die der nakomein0s< ïap, dewijl bun, die aanhoudend voorbeelden voor oogen hadden van de omkoopbaarheid hunner veldheeren en van de zinnelijke uitspattingen hunner staatsmannen de onverschilligheid, waarmede Epaminondas de behoeften des evens beschouwde, en de belangeloosheid, waarvan hij bij elke gelegenheid blijken gaf. nog verhevener moesten voorkomen, dan dit in latere minder verdorven dagen het geval kon zijn.

Er wordt ons een schier onnoemlijk aantal voorbeelden van Epaminonda?' rechtschapenheid en onomkoopbaarheid verhaald. Toen een Perzisch "vzant hZ ifn S^chenk van 30,000 geldstukken wilde aanbieden, ten einde Hém voor de Perzische belangen te winnen, wees de verontwaardigde staatsman dit aanjKKl af en verbood hij zelfs den Pers, zich langer te Thebe op te l.ou-

van' nw l«Lr geene 80*tenke.n noodig," sprak hij, .wanneer de bedoelingen \an uw heer \ooi mijn vaderland voordeelig zijn. Is dit echter niet het geval, dan kan al het geld der wereld mij daarvoor niet winnen, (lij hebt mij naar u zelf afgemeten; dit vergeef ik u. maar in Thebe moogt gij niet langer bijven, opdat gij niet met uw geld anderen in verzoeking brengt "

Ofschoon hij zoo arm was, dat hij slechts een enkelen mantel bezat. . . ! ,HJ' wanneer deze gewasschen werd, thuis moest blijven, tot dat kleedingstuk droog was — zóó arm, dat hij zich genoodzaakt zag geld van een vriend te leenen ten einde zich het noodige voor «lei. veldtocht aan ,6 ' . .••Iees, lllJ ,och een geschenk van 20(»0 geldstukken af. dat hem onvoorwaardelijk door een Thessalischen vorst aangeboden werd, 0111 elke verdenking van omkooping te vermijden. Aan zijn wapendrager, die eens een „evangene voor eene aanzienlijke som losgelaten had, gaf hij zijn afscheid .Geef mij mijn schild", riep hij hem verstoord toe, »en koop een uitdragerswinkel. Gij zult in het vervolg noch moed. noch lust hebben om uw leven te wagen, nadat gij thans rijk geworden zijl."

Door zijne zeldzame belangeloosheid had Epaminondas zich het volste vertrouwen en de vurigste liefde der Thebanen verworven. Door eene gelukkige samenwerking met den stoutmoedigen en dapperen Pelopidas gelukte het hem zijne vaderstad tot eene hoogte te verheffen, waarop zij vroeger nooit gestaan had en die zij later nooit weer bereiken zou. b

Epaminondas en Pelopidas riepen liet volk voor het vaderland ten strijde en bereidwillig gaven de burgers aan hunne roepstem gehoor. De eerste bracht liet krijgswezen van Thebe tot grooter volkomenheid. De tweede verzamelde de door Gorgidas bijeengebrachte heilige schaar rondom zich: 300 uitge ezen jongelingen uit de eerste familiên der stad, die door eene innige vriendschap aan elkaar verbonden, niets anders beoogden dan de beste en dapperste soldaten van hel Thebaansche leger te worden.

De heilige schaar maakte van nu af de kern der Thebaansche krijgsmacht uit; in elk gevecht onderscheidde zij zich eu streed zij, onder aanvoering van Pelopidas. met onvergelijkelijken heldenmoed.

\\ij zouden de grenzen, aan eene wereldgeschiedenis gesteld, ver moeten overschrijden, indien wij de afzonderlijke gebeurtenissen van dezen oorlog tusscien sparta en Thebe, die zes jaren lang met de grootste verbittering gevoerd werd, in alle bijzonderheden wilden beschrijven. Wij stippen dus slechts aan dat de overwinning meestal aan de zijde van Thebe en Athene was, en dat e macht dier heide steden dienvolgens meer en meer aangroeide, terwijl de Streckfuss. i.

I

Sluiten