Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philippus door Pansanias vermoord.

elkander onophoudelijk af. De aanzienlijkste Grieken waren op het teest genoodigd en uit alle gewesten van Griekenland waren afgevaardigden verschenen, om den koning geluk te wenschen. Hoe ver de vleierij ging, waarmede Philippus werd overladen, blijkt uit een optocht, waarbij de beelden der twaalf hoofdgoden, door de meesterhand eens kunstenaars vervaardigd, in het theater werden rondgedragen; hierop volgde onmiddellijk het beeld van Philippus zelf. die aldus als de dertiende god geëerd werd.

Van alle vroolijke speelgenooten was Philippus de vroolijkste. Gaarne mengde hij zich onder het volk. van hetwelk hij. naar zijne meening. geen gevaar te duchten had, dewijl hij op den eerbied en de liefde vertrouwde, welke de menigte hem toedroeg. Ongewapend en zonder lijfwacht begaf hij zich onder de scharen en hij deed dit ook, toen hij het reeds dicht met toeschouwers bezette theater wilde binnengaan Zijne lijfwacht moest achterblijven, dewijl Philippus aan het volk een blijk van zijn onbepaald vertrouwen wilde schenken.

Reeds had hij den ingang van het theater bereikt, toen eensklaps een man, die onder zijn opperkleed een Gallisch zwaard verborgen had, zich op hem wierp; de moordenaar trok het zwaard, doorstak Philippus en doodde hem oogenblikkelijk. l)e lijfwachten snelden toe en vervolgden den moordenaar, die op de vlucht ging en de poort der stad poogde te bereiken, waar hij een vlug paard in gereedheid gehouden had. Reeds had bij het paard bereikt, reeds wilde bij zich er op slingeren, toen zijn voet aan een wijngaardrank hangen bleef. Hij struikelde, en dit korte oponthoud was voldoende om zijne vlucht Ie verijdelen. De lijfwacht van Philippus wierp zich op hein en stiet hem neder. De moordenaar, Pansanias, was een voormalig gunsteling des konings, die door den veldheer Attalus zwaar beleedigd was geworden en vruchteloos gepoogd bad, daarvoor van den koning voldoening te ontvangen. Uit wraak en — gelijk meer dan een geschiedschrijver beweert — op aanstoken van de koningin Olympias nam hij bet besluit tot het plegen van den moord.

Diodorus verhaalt ook, dat de sophist Hermocrates voor een deel de onschuldige oorzaak van Pansanias' daad geweest is. Op de vraag van Pausanias, wat iemand wel doen moest om zich beroemd te maken, had Hermocrates hem geanlwoord. dat bij een zeer beroemden man moest ombrengen; dan zou zijne nagedachtenis tegelijk met die van den vermoorde bewaard blijven. Door dien raad werd Pausanias in zijn voornemen versterkt.

NEGEN EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

Alexander de Groote. Wonderen bij zijne geboorte. Zijne opvoeding Het bruiloftsfeest van Philippus met Cleopatra. Oneenigheid tussehen vader en zoon. De verzoening. Alexander aanvaardt de regeering. Attalus, Cleopatra, Amyntas en de overige bloedverwanten des konings vermoord. Alexanders hegemonie over Griekenland. Alexander en Diogenes. Alexander te Delphi. Overwinningen, door hem in het noorden behaald. De opstand te Thebe. Gevecht daar geleverd. Wreede wraakoefening, door Alexander gepleegd. Volksvergadering te Athene. Zachtmoedigheid van Alexander jegens Athene.

Alexander de Groote! ... De heldhaftige, edelmoedige koning, de held van eene menigte dichterlijke legenden, de roemrijke veroveraar van eene halve wereld!

Slechts over weinige vorsten is door tijdgenoot en nakomelingschap zoo

Sluiten