Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(387

zich eindelijk in loeiende, wijd en zijd om zich heen grijpende vlammen oploste. In den nacht van Alexanders geboorte werd de beroemde tempel van Artemis te Ephese, die voor een der grootste wonderen van antieke bouwkunde doorging, in de asch gelegd door een man, met name Herostratus, die uit eerzucht, krankzinnig was geworden. Herostratus bedoelde hiermede niets anders dan zijn naam door eene gedenkwaardige daad aan de vergetelheid te ontrukken. Hij heeft zijn doel dan ook bereikt.

De tijdgenooten van Alexander den Grooten brachten den brand van den beroemden tempel met de geboorte van hun held in verband. Aan zulke toevallige omstandigheden hechtten de ouden groot gewicht; zij beschouwden die als leekenen. waardoor de goden den toekomstigen held aan de wereld aankondigden.

Gedurende het eerste tijdperk van zijn leven bleef Alexander aan de zorg zijner moeder overgelaten. Doch zoodra hij aan de vrouwelijke opvoeding ontwassen was, gaf Philippus, die Grieksche kunst en wetenschap op hare juiste waarde wist te schatten, hein de voortreflijkste leermeesters. Naar men verhaalt schreef de korting, toen zijn zoon geboren was, aan den beroemdste der toenmalige wijsgeeren, Aristoteles: «Weet, dat mij een zoon is geboren; niet dat hij geboren is. maar dat hij in uw leeftijd geboren is, verheugt mij. Door u opgevoed en gevormd zal hij onzer waardig en voor de grootsche roeping, die eens zijn erfdeel zal wezen, geschikt zijn."

Al is deze brief, gelijk men beweert, niet echt, ongetwijfeld was Philippus er op uit om Aristoteles als onderwijzer voor zijn zoon te winnen. Zijne poging gelukte. Drie jaren lang genoot de jonge vorst het onderricht van den beroemden man. Vóór Aristoteles waren een bloedverwant van Olympias. Leonidas, en een Acarnaniër, Lvsimachus, de leermeesters van Alexander geweest. Vooral Lysimaclius, die eene groote ingenomenheid met de dichterlijke scheppingen van Homerus koesterde, oefende een sterken invloed op de ontwikkeling van den knaap uit. Hij boezemde dezen eene vurige geestdrift voor den vorst der Grieksche dichters in. Voortaan werd de Dias Alexanders lievelingsboek; de helden, die daarin voorkwamen, werden de idealen, waarnaar hij zich vormde.

Lysimaclius vergeleek Alexander met Achillcs. Hem, den stamvader der Macedonische koningen (Philippus van Macedonië stamde volgens de overlevering van Achilles' zoon Neoptolemus af) moest de knaap zich tot voorbeeld stellen. Hierom gaf Lysimachus aan zijn kweekeling den naam Achilles, terwijl hij zich zelf Phoenix — zoo heette de oude vriend van Achilles —. Philippus Peleus en Hephaestion, den vriend van Alexanders jeugd, Patroclu» noemde. Dit dichterlijk spel, dat de verbeelding van den knaap prikkelde, bracht Alexander in geestdrift en werd belangrijk voor geheel zijn volgend leven. Nooit vergat hij de droomen zijner jeugd, de Ilias bleef zijn meesl geliefd werk, dat hem, naar luid der overlevering, op al zijne veldtochten vergezelde.

Met de wetenschappelijke opvoeding van den jongeling hield zijne lichamelijke ontwikkeling gelijken tred. Reeds vroeg leerde hij de wapenen hanteeren en liet paard berijden. Dat hij in de laatste kunst zeer bedreven was, bewijst eene anecdote, die van hem verhaald wordt. Eens werd koning Philippus een prachtig paard te koop geboden, maar zoo schoon als het dier was, even onbruikbaar scheen liet, want niemand was in staat het te besturen. Nadat het de beste ruiters afgeworpen had, durfde geen van 's konings dienaren zich meer aan eene proef te wagen. Philippus wilde van den koop afzien, maar Alexander verzette zich hiertegen. Hij had opgemerkt, dat het paard bang was voor zijn eigen schaduw en leidde het hierom aan den teugel tegen de zon in. Eerst streelde hij het. om het tot rust te brengen, vervolgens slingerde hij zich eensklaps op zijn rug en dwong hij het met reuzenkracht om aan zijn wil te gehoorzamen. Bucephalus — zoo heette het paard — werd later zijn strijdros, dat hem in menigen veldslag droeg.

De knaap, die door de natuur met schoonheid, hchaamskrach en de heer-

Sluiten