Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

700 De Grrieksche steden van de Perzische heerschappij bevrijd.

liet liootil dor zijnen wapperen. Do koning was het diepst in do vijandelijke gelederen doorgedrongen; zijne speer vloog aan splinters, zijn oude vriend, de Gorinthiër Deinaratus, reikte hem de zijne toe. liet was hoog tijd, want juist op dat oogenblik sprong de Perzische veldheer Mithridates op den koning toe en wondde hom met zijne werpspiets aan don schouder. Alexander velde hem, door hem de speer door de borst te stooten. De broeder van den gesneuvelde snelde toe, om hem te wreken; met een woedenden sabelhouw trachtte hij den koning te dooden. maar hot gelukte hom slechts zijn tegenstander den helm te verbrijzelen en hem aan hot voorhoofd eene lichte schram toe te brengen. Tot straf hiervoor werd ook hij door des konings speer getroffen, doorboord stortte bij van zijn paard. Een derde was toegesneld om zijne vrienden te wreken Keeds had hij het zwaard tot den doodelijken slag opgeheven; reeds zweefde de kling boven don niet meer door een helm beschermden hals van Alexander, toen een geweldige houw. door den ouden, trouwen veldheer Clitus — bijgenaamd de Zwarte — toegebracht, den opgeheven arm van den Pers trof. De arm viel met het zwaard van den romp gescheiden ter aarde. De koning was gered.

De onwederstaanbare dapperheid van Alexander en zijne Macedoniërs wierp spoedig de Perzen terug, hunne gelederen werden in eene ordelooze vlucht ontbonden. Alleen de Grieksche huurbenden boden nog tegenstand, maar ook zij moesten zwichten voor den aanval der Macedonische phalanx. Zij werden deels gedood, deels gevangen genomen.

Alexander had den eersten slag op Aziatischen bodem gewonnen. Met welke geringe offers was de zegepraal gekocht! Slechts 2o Macedonische ridders, ongeveer 00 ruiters en 30 man voetvolk waren gesneuveld. Den volgenden dag liet Alexander de dooden in hunne volle wapenrusting met de hoogste krijgseer begraven. Hunne achterblijvende betrekkingen werden van alle belastingen vrijgesteld. Ook de gesneuvelde vijanden liet hij ter aarde bestellen, maar jegens de gevangen Grieksche huurtroepen gedroeg hij zich onverbiddelijk gestreng. Hij zond hen naar Macedonië, waar zij tot smadelijken dwangarbeid veroordeeld werden, omdat zij in strijd met het besluit der vergadering te Corinthe en dus tegen hun eigen vaderland de wapenen opgenomen hadden. Alleen de Thebanen, die zich onder de gevangenen bevonden, ondergingen een beter lot. Hun schonk Alexander vergiffenis, omdat zij door de verwoesting van hunne stad genoopt waren om zich in de gelederen des vijands te scharen.

Uit den buit, in de Perzische legerplaats gevonden, zond de koning eene menigte kostbaarheden aan zijne moeder Olvmpias; een ander gedeelte daarvan schonk hij aan zijne veldheeren en soldaten; tot aandenken van de vijf en twintig gesneuvelde ridders liet hij even zoo vele bronzen standbeelden gieten. Driehonderd voortreffelijke Perzische wapenrustingen zond hij naar Athene, om daar op de Acropolis in den tempel van Pallas als een wijgeschenk voor de godin te worden opgehangen. Zij droegen het volgend opschrift: «Alexander, de zoon van Philippus, en de Grieken, met uitzondering der Spartanen, uit den buit op de Perzische Barbaren behaald."

Dit kostbare wijgeschenk levert ons een bewijs voor Alexanders toeleg, om de gunst der Atheners te behouden en om den veldtocht tegen Perzië als oene echt Grieksche onderneming te doen beschouwen; want alleen met de hulp der Grieken kon hij hopen, in Azië te zegepralen. Als Griek wilde hij zich aan de Grieksche kuststeden van Klein-Azië voordoen; als haar bevrijder van het Perzische juk wilde hij in hare nabijheid verschijnen, dan zouden zij vrijwillig de poorten voor hem openen en zijne heerschappij erkennen.

Hij had zich niet misrekend. Na de overwinning bij den Granicus was de Perzische macht in een groot deel van Klein-Azië zoo goed als vernietigd. De stadhouder van Lydië waagde het niet den minsten tegenstand te bieden, de poorten van het dooi' sterke vestingwerken beschermde Sardes openden zich voor den veroveraar zonder slag of stoot. Sommige steden, die eenigen

Sluiten