is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belegering van Nieuw-Tyrus.

707

aan de verovering van deze sterke stad gelegen, eer hij zijn marsch voortzette; hij kon haar niet in zijn rug laten liggen, dewijl de Perzische vloot hier een steunpunt voor hare ondernemingen vinden kon. Was Tyrus daarentegen veroverd, dan was ook de vloot der Phoeniciërs in zijne macht en deze maakte een zeer voornaam bestanddeel van de Perzische zeemacht uit. Met Tyrus maakte hij zich dus van du heerschappij ter zee meester.

Hij besloot alzoo. Nieuw-Tyrus te belegeren. Dit beleg behoort lot de meest belangwekkende voorvallen van Alexanders geschiedenis. Om deze reden en levens met het doel om onzen lezers eene schets van de bele^erin^sen versterkingskunst van dien tijd te geven, willen wij daarbij een weinis langer stilstaan ). ISieuw-Tyrus was gebouwd op een eilandje, welks oirrvang nauwelijks eene halve vierkante mijl bedroeg. Het was van het vasteland gescheiden door eene smalle zeeëngte, ter breedte van ongeveer duizend schreden. In de nabijheid van het strand was de zee ondiep en modderi" dichter bij het eiland werd zij dieper. Dewijl de Macedoniër voor bet oo"cnblik nog niet over eene vloot beschikken kon, moest .ie aanval van de landzijde geschieden. Derhalve besloot bij, een breeden en sterken dam in zee te leggen, om zoo over land het eiland te bereiken.

Van den in de nabijheid gelegen Libanon werden de zware ceders aangevoerd 0111 als palen in den zeebodem ingeheid te worden; de huizen v°an Oud-tyrus, op bevel van den veroveraar omvergehaald, dienden evenzeer lot bouwmaterialen voor den dam. Alexander maakte zelf een be^in met het werk door een met aarde gevulden schanskorf op den schouder te nemen en naar het zeestrand te dragen. Juichend volgden hem de soldaten en onverdroten arbeidden zij voort, om de blijken der goedkeuring van hun aangebeden koning en veldheer te verwerven.

Met ongeloofelijke snelheid groeide de dam aan, weldra was bij nosslechts eenige honderden schreden van het eiland verwijderd. Thans za«en de belegerden de noodzakelijkheid in 0111 met inspanning van alle krachten de verdere voltooiing van liet werk te beletten. Op den lioogen muur der sterke stad werden werpmachmes. catapulten. geplaatst, waarmee de Tyriërs rotsblokken naar de werklieden op den dam slingerden. Zij zonden eene hagelbui van pijlen op ben af terwijl tegelijkertijd oorlogsschepen uit de haven kwamen aanroeien, 0111 de Macedoniërs van de zeezijde aan te vallen.

Alexander liet terstond aanstalten tot tegenweer maken; twee torens die met schutdaken en huiden omhangen en insgelijks met vverpmachines voorzien waren, werden aan het eind van den dam opgericht, hier stelden de belegeraars zich tegen liet geschut der belegerden in veiligheid. Steeds verder strekte de dam zich in zee uit, steeds dichter naderde hij de stad. De Tyriërs moesten een ander middel uitdenken, om den arbeid te verstoren. Zij belaadden een vrachtschip met dor rijshout, met stroo en met andere brandbare stollen en goten daar pek en zwavel op. Twee triëeren sleepten dit schip naar den dam toe en dreven het met geweld er tegen aan, nadat zij het in brand "estoken hadden. c

Een sterke noordwestenwind begunstigde de onderneming. Binnen zeer korten tijd stonden de torens, de stellages en de lioopen takkenbossen op den dam in lichtelaaie, hlke poging der Macedoniërs om den brand te blusschen was vruchte oos een groot deel van den dam werd deels door de vlammen verteerd, deels door de golven weggespoeld.

Alexander legde zich 11a dit ongeval met dubbelen ijver toe op het maken van een nieuwen dam. nog grooter en steviger dan de vorige. Zijne ingenieurs vonden nieuwe werktuigen uil, waardoor zij het bouwen van den duin

) In hoofdzaak vindt de lezer hier de voortreffelijke schildering terug, welke Orovsen in zijne geschiedenis van Alexander den Grooten van dit beleg heeft geleverd; ééne plaats* uit Diodorus van Sicilië is, wegens de aanschouwelijkheid der beschrijving, hieraan toegevoegd.

45* C