Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ al van Tyrus. Palaestina en Egypte onderworpen.

drongen zij met hun dapperen koning aan hun hoofd stormenderhand de stad binnen, die Ie gehjker tijd ook door de viool aangetast werd. Na een kort maar alleibloedigst gevecht werden de Tyriërs overwonnen en de meesten hunner neergehouwen. 8000 dapperen vonden bij deze verdediging hunner vaderstad den dood. een groot aantal werd gevangen genomen, een deel vluchtte in den tempel van Heracles en gaf zich hier op genade en ongenade aan Alexander over. °

Hadden de Tyriërs zeven maanden lang den Macedoniërs weerstand geboden en hun zware verliezen toegebracht, thans moesten zij daarvoor op de vreeselijksle wijze boelen. Allen, die zich bij de dappere verdediging der stad onderscheiden hadden, werden aan het kruis geslagen. Alexander schonk alleen genade aan de vluchtelingen, die zich in den tempel van Heracles aan hem onderworpen hadden. Het grootste deel der bevolking, bijna alle vrouwen, meisjes en kinderen werden als slaven weggevoerd.

In het begin van September verliet Alexander met zijn leger de veroverde stad. om verder zuidwaarts le trekken. Palaestina onderwierp zich aan hem zonder slag of sloot. De Israëlieten ontvingen hiervoor zeer vele gunstbewijzen. Men verhaalt zelfs, dat Alexander in den tempel van Jahveh een luisterrijk oller gebracht heeft. Na een oponthoud van twee maanden, veroorzaakt door (le verovering van de belangrijke en dapper verdedigde vesting Gaza *) trok de overwinnaar in November 332 naar Egypte.

De Perzische stadhouder Mazaces waagde zelfs niet de geringste poging tot verdediging van het hem toevertrouwd gebied. De Perzische heerschappij was in het Nijlland zóó gehaat, dat de bevolking in opstand zou gekomen zijn. wanneer Mazaces daartoe de minste aanstalten gemaakt had. Aan een oproerig volk en aan het. Macedonische leger le gelijker tijd het hoofd te bieden achtte hij onmogelijk; hij gaf het land daarom zonder tegenweer aan de Macedoniërs over.

Alle steden openden met blijdschap hare poorten voor den veroveraar. Deze drong tot de oude hoofdstad des lands, Memphis, door; thans moest de onderwerping van het overige gedeelte van Egypte van zelf volgen. Waren de Ierzen wreede meesters geweest, hadden zij de godsdienstige gebruiken en plechtigheden der Egyptenaren gehoond, Alexander daarentegen gedroeg zich tegenover hen zachtmoedig en menschlievend, zelfs betoonde hij den meesten eerbied voor den geheimzinnigen Egyptischen godsdienst. Hij olferde aan de oude gooheden, in de eerste plaats aan den Apis. en wist hierdoor de priesterkaste voor zich te winnen, die hem binnen korten tijd eene onbetwiste heerschappij over liet geheele land verzekerde.

Het was Alexanders streven, de Grieksche zeden met de Egyptische te verbinden. Hiertoe liet hij in de voorhoven der tempels Grieksche wedspelen houden, met het doel om de beide nationaliteiten te doen ineensmelten. Hij wilde het Nijlland ophelfen uit de afzondering, waarin liet tot dusver verkeerd had. en het voor den handel met Europa en Azië openstellen. Tot bereiking van dit laatste oogmerk stichtte hij ten westen van de monden van den Nijl.

*) ^a de verovering van Gaza bewees Alexander zonneklaar, hoezeer zijne edelmoedigheid ten onrechte door zoo vele schrijvers hemelhoog verheven is: hij gedroeg zich als een ruw en wreed despoot. Gaza was door een trouw dienaar van Darins, den eunuch Batis, een neger, dapper verdedigd. Batis viel in den strijd zwaar gewond den overwinoaars in handen. Hij werd voor Alexander gebracht, opdat deze zelf zijn lot beslissen zou. De koning, woedend wijl de vesting zijn leger twee maanden lang had opgehouden en wijl hij zelf daarbij eene zware wond in den schouder ontvangen had, legde den gevangene eene barbaarsche straf op. Hij liet zijne voeten doorboren en door de gaten metalen ringen steken; vervolgens werd Batis door middel van touwen, die door deze ringen gehaald werden, levend aan het achtereinde van een wagen gebonden. Alexander beklom zelf dien wagen en voerde den ongelukkige zoo lang tussehen de gelederen zijner juichende krijgslieden rond, totdat er slechts een bloedig, verminkt lijk achter het voertuig aan sleepte.

Sluiten