Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744 Huwelijksfeesten te Susa. Alexanders mildheid.

dochter van Darius, vieren. Ook zijne veldheeren, ja zelfs zijne gemeene soldalen moesten zijn voorbeeld volgen door Perzische vrouwen te nemen. Door dergelijke verbintenissen meende iiij het best eene samensmelting der verschillende volken tot stand te kunnen brengen.

De vorsten en aanzienlijken uit alle gewesten van Alexanders wereldrijk werden naar Susa ontboden, om getuigen te zijn van het schitterendste huwelijksfeest. dat ooit gevierd is. Een ontelbaar aantal vreemdelingen uit Azië en Europa stroomde te Susa samen, om als toeschouwers aan die feesten deel te nemen.

De koninklijke tent was op het prachtigst versierd; daarin wilde Alexander met de veldheeren, die op denzelfden dag in het huwelijk zouden treden, naar Perzisch gebruik de bruiloft vieren. Vijftig vergulde, met edelgesteenten ingelegde zuilen ter hoogte van dertig voet droegen het dak der tent, dat uit de kostbaarste gestikte stoffen vervaardigd was, terwijl de voorhangsels uit met gouddraad doorwerkte tapijten bestonden. In het midden der tent, die van binnen met de heerlijkste purperstoffen was versierd, was eene tafel aangericht. Aan den éénen kant van deze tafel stonden de op zilveren voelen rustende divans der bruidegoms, die des konings was van goud vervaardigd; voor de afgezanten en de gasten van vorstelijken bloede, die het feest bijwoonden, waren de plaatsen aan de andere zijde der tafel en langs de wanden der zaal gereed gemaakt. Op den achtergrond der tent bevonden zich de bruidsvertrekken, voor de pasgehuwden bestemd.

Het schetteren der trompetten riep de gasten, ten getale van !><><)(), tot het feest op. De aanzienlijken gebruikten den maaltijd in de koninklijke tent. de soldaten en geringe lieden aan rijkbezette tafels, die in de legerplaats in het rond waren opgeslagen. Nadat de gasten het gewone offer aan de goden gebracht hadden, werden mengvaten op verschillende plaatsen neergezet; vervolgens traden de bruiden in een langen optocht de koninklijke tent binnen; elk harer begaf zich naar haar bruidegom, Statira naar Alexander, en hare jongere zuster naar Hephaestion, den vriend van 's konings jeugd, die thans zijn schoonbroeder zou worden. De overige bruiden behoorden alle lot de aanzienlijkste vorstelijke geslachten der Perzen. Zij plaatsten zich naast de veldheeren op de bruiloftstapijlen, waarmede de divans bedekt waren. De koning begroette zijne bruid met den bruigomskus, de veldheeren volgden zijn voorbeeld en tot laat in den nacht bleven allen in de koninklijke tent vroolijk bij den wijn vereenigd, totdat zij zich eindelijk in de bruidsvertrekken terugtrokken. Op den eigenlijken bruiloftsdag volgden nog vijf feestdagen, gedurende welke gastmalen, feestelijke optochten en vertooningen van allerlei soort elkander afwisselden. Uit Griekenland en zelfs uit Dalië had Alexander tooneelspelers, danseressen en harpspeelsters ontboden. Uit ludië waren goochelaars en koordedansers. uit de Perzische provinciën magiërs en kunstrijders gekomen; allen wedijverden om de gasten door hunne voorstellingen te vermaken.

Alexander had met koninklijke mildheid een uitzet geschonken aan die bruiden, welke geen vermogen bezaten, gelijk hij ook eiken Macedoniscben soldaat, die eene Aziatische vrouw nam, met geschenken overlaadde. Juist in deze dagen was den koning alles er aan gelegen, dat hij zijne krijgslieden in eene goede luim hield; derhalve liet hij door zijne herauten bekend maken, dat hij bereid was om de schulden van al zijne veldheeren en soldaten te betalen. Dezen werden opgeroepen om eene opgave van hunne schulden in te dienen en vervolgens de tot betaling noodige sommen in ontvangst te nemen. Tot verbazing des konings meldden slechts weinigen zich aan, om zulk een koninklijk geschenk te ontvangen; de meeste Macedoniërs vertrouwden de zaak niet, zij meenden, dat achter dit aanbod eene slinksche list verborgen was, zij vreesden, dat Alexander slechts de namen van hen. die een losbandig leven geleid hadden, wilde kennen, om hen dan later te straffen.

Toen dit Alexander meegedeeld werd, beklaagde hij zich over het wan-

Sluiten