Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed van Mazzini te onttrekken en liet hij stilzwijgend toe dat in het einde van Maart liet korps Alpenjagers werd opgericht, tot we s

bevelhebber Garibaldi was bestemd.

Voor Oostenrijk waren deze en andere maatregelen van egenweer een nieuwe ergernis; het verklaarde geen onderhandelingen te kunnen beginnen voordat Sardinië zich ontwapend en de vrijwilligers ontbonden had Het werd in zijn houding versterkt door den krijgslast der ZuidDuitschers, die Duitschlands belang solidair met dat van Oostenrijk verklaarden, en Napoleon voor den eigenlijken rustverstoorder uitmaakten. . , . _ j„ Deze van zijn kant maakte daarvan gebruik om zich tegenover de

Fransche natie als de bedreigde onschuld voor te doen en propaganda voor zijn plannen te maken. De vredespartij in Frankrijk verloor dan ook grond, hoewel Walewski zooveel hij durfde de plannen van zijn meester tegenwerkte. Prins Napoleon, die sedert den vongen zomer minister van Algerië en de koloniën was. verloor door de onbesliste houding van zijn neef het geduld en verklaarde met langer met d overige ministers te willen dienen, maar de keizer stoorde zich daaraan niet. Hij bleef wachten, overtuigd als hij was. dat Oostenrij slotte toch nog aanleiding zou geven tot een breuk. Ondertusschen kwam een door hem ingegeven voorslag van Rusland, om de Itahaansche aangelegenheden op een congres van de vijf groote mogendheden af te doen, de verwarring vermeerderen. De geheele maand Maart en de eerste helft van April gingen voorbij, zonder dat er eenige es issing viel Zelfs een door Napoleon gevraagd bezoek van Cavour te anj bracht geen ontwarring van den knoop. Steeds werden nieuwe voorslagen gedaan en ter zijde gesteld. Eindelijk echter werd een plan, waarbij gelijktijdige ontwapening van weerszijden en toelating der Italiaansche staten op het congres, echter met op gelijken met de groote mogendheden, als grondslag was ingenomen door Frankrijk zoowel als door Engeland goedgekeurd en onmiddellijk door Walewski, den 18d™ April, aan Cavour medegedeeld, met aanmaning tot dadelijke aanneming. Deze, die daarop gelieel onvo.rbemd was en door den bovenmenschelijken arbeid en bovenal de onzekerheid laatste maanden in een toestand van verkla,«bare overspanning was gebracht, geraakte tengevolge van dezen hem midden in den nacht treffenden „telegrafischen bliksemstraal", zooals het bericht genoemd is, creheel buiten zich zelf. Zoo Oostenrijk in deze voorwaarden toestemde,

Sluiten