Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1859 «* Hei Oostenrijksolie leg». de„ T.oi.o D.

was begonnen.

, Wfi. van vredelievendheid zoolang mogelijk te bewaren Bedden

Om den schijn van toebereidselen voor een oorlog uitgesteld Italië,

had Napoleon het make" . t hij gedaan had, was dat

tot op het laatste provence had overgebracht en

hij een aantal troepen uit A g had doen oprukken.

enkele andere korpsen ^ van vrede. Het gevolg

Maar overigens was het ge - g Qn had) daar het onmid-

was. dat Oostenrijk een ge we ie - dan 100,000 man de ope-

dellijk na de oorlogsverklaring J n^ m)g maar alleeu het

ratiën in s vijands land k b« ^ sterk, gereed stond om hen Sardinische ^ een goe die ^ Sardlll,sch grond-

te ontvangen en de enk deeltelijk zonder behoorlijke oorlogs¬

gebied waren ^kom .. JS zicU met moeite een weg

uitrusting, sommige herbassen van Savoie. Zoo waren de

baanden door de JUlen »„ de» Tieino door de

eerste veertien daee v>an!?e da^eu. De koning en zijn

Oostenrijkers voor Italië ui ers o ontruiming

raadslieden bereidden zich op he e^ste Week ijde,

van de hoofdstad. veuwe * reu'herini)erde veeleer aan de dagen De Oostenrijksche wijze van k Jg Radetzky Niet dat het leger

der coalitieoorlogen dan aan iie ^ toen de overwinning

van minder gehaltewas, ra erbevelhebber, veldtuigraeester

had verzekerd, ontbrak gehe . n alleen aan

Gyulay, had niraraer te velde g^end en^n hoog^p^ ^ ^

de gunst der militaire gedeeltelijk beneden Pavia den

Hij had zijn leger gedeeltelij linkervleugel over den Po

Ticino doen overtrekken en » ^ ^ ceutrum tot aan Vercelli,

vooruitgeschoven tot aan rechtervleugel, van Laveno uit, het

aan de Sesia, terwij e ui ers ^ yan Biella VOortrukte. De

Sf -Tl Gen», over Novi —-

af te wachten. Turijn en Casale verliet

JZ 3tZ - * nieening M.ot^de

Sluiten