Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen en trok terug in de zoogenaamde Lemellina, het land om Mortara tusschen den Ticino en de Agogna. ^ an den 9dl'n Mei af bleef hij daar onbeweeglijk staan. Hij wachtte op versterkingen.

Het gevaar voor Italië was voorbij. Want nu hadden de Franschen hun toebereidselen, zij het ook met groote overhaasting, geëindigd en trokken gedeeltelijk in snelle marschen over de Alpenpassen van Savoie, Dauphiné en Nizza, Piëmont binnen, terwijl de andere helft ter zee naar Genua vervoerd werd en van daar in de richting van Alessandria oprukte. Dien weg nam ook Napoleon, die zich nu het zoo lang begeerde genot gunnen kon van zelf zijn leger aan te voeren. De maarschalk Vaillant, die zijn portefeuille van oorlog aan den oud-gouverneur van Algerië, maarschalk Randou overgaf, stond hem als chef van den staf ter zijde.

In het manifest, dat hij 3 Mei tot de Fransche natie richtte, gebruikte hij, zeer tegen den raad zijner conservatieve raadslieden, de uitdrukking dat Oostenrijk schuld was, dat er thans gestreden moest worden over de vraag, of het tot aan de Alpen zou moeten heerschen of Italië vrij zijn tot aan de Adriatische zee. Dat geheele verdrijving van Oostenrijk uit Italië het doel van den oorlog was, had hij nu openlijk uitgesproken.

De over Turijn marcheerende Fransche kolonnes trokken achter de dunne linie der Sardiniërs om, teneinde zich met die welke van Genua kwamen te vereeuigen. zoodat in het midden van Mei meer dan 100,000 man tusschen Valenza en Voghera vereenigd waren. Bevreesd dat zijn linkervleugel zou worden omgetrokken, liet Gyulay door generaal Stadion een zoogenaamde sterke verkenning doen in de richting van Voghera. Dit gaf den 208,cn Mei aanleiding tot een eerste gevecht bij Montebello met de Fransche divisie Forey en Piëmonteesche kavalerie, dat met den terugtocht der Oostenrijkers eindigde, die van hun overmacht geen gebruik hadden weten te maken; hun verlies was zelfs veel grooter dan dat der bondgenooten.

De uitslag van dit eerste belangrijke gevecht had grooteu invloed op de stemming in Frankrijk Reeds de oorlogsverklaring had daar groote verandering teweeggebracht; nu Frankrijks eer op het spel stond, werd de massa van zelf medegesleept; alleen de clericalen en de anti-bonapartistische conservatieven, de partij van Thiers zou men ze kunnen heeteu, bleven den oorlog afkeuren.

Ook in Engeland openbaarde zich een sterke strooming ten gunste

Sluiten