Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, , „„kundig gebleven vau de plannen

Victor Emmanuel was Seie yan den wapeustilstaiid had zijn

van zijn bondgenoot. Bi) tot - ^ ïijB md„e,ki»g moeten

„hef ..n den .taf, genet ^ ^^,„,„4 „„est voortvprleenen, maar van net_.ee

vloeien wist hij zoomin ^ogenblik zoodanig vertoornd dat

Hij was dan ook op h ^ wülen voortzetten, maar weldra

hij er van sprak alleen den ^ te berusten en teekende hij

begreep hij dat hem ui hem aanging , zooals

de overeenkomst der vorsten, „voor

hij er uitdrukkelijk ^«egda. ook de [j0mbarden en Piëmonteezen;

Even al. de konmglmnd*U ^ ^ ^ „ ,00,„et

zij waren verontwaardig stilzwiieend te. onderwerpen.

oogenblik niet, ovetb.ee Zoomi„ iemand .ehi,nt

Maat «ie tomaten kon, u .„ken „n den oorlog ge-

„k hij eenig vermoede» kan, daar in de knagen

koesterd te hebben, wat ee^ j meermalen was uitgesproken

der diplomatie een ^^.^^Lhien juist door het in April

maar zich verklaren laat uit ^ le0Q eu zijn eigen optimistische

gebeurde, versterkt vertrouwen p tüstand ijlde hij onmid-

natuur. Op het vernemen van den wapen ^ ^ va

«ijk naar het ttof hem g«h«l

het sluiten van den vrede, 3 ^ voQr het 00geubhk

onvoorbereid. De ™ hij, begrijpelijk genoeg, Z.J»

alle zelfbeheerschiug verloor , ontZ8g zijn koning met de

onmiddellijk ontslag e.schte zich ^ ^ deze

bitterste e» meest t„„„,,l een einde te maken,

het vertrek verliet om aan P3 3 terug, waar hij slechts

Onmiddellijk reisde hij daarop i ^ Als rainister verklaarde

bleef tot het nieuwe ministene te zttUen volharden

hij niets meer te kunnen doen, m doel, de eenheid

J het nu openlijk erkend s rev naar^het^ ^ ^ ^ ^

van geheel Italië. Van cominissarissen uit de in op-

zakelijke terugroeping der ko 3 daar dnngend tot

stand gekomen landen -°k»en bun ,~veel mogelijk de

volharden tot het uiterste aanma ^ ^ ^ ^ x

middelen tottegel»» «M ^ alle

weken het land, om oij zij.

aiken, nien.e krachten te verzamelen.

Sluiten