Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A,„ ktoe» de, be.olki.-g «"»

wijzingen de, nien.e ove,heden.

één punt ernstig gevaar. ooeenblik van het sluiten van

D' hertog ».» Mode» • °°d »P « ^ ^ lkk bij d,

den vrede met zijn eigen legertj . ^ een dagmarsch

grenzen van zijn verloren ier n kr-- raacht aanwezig was, die

zijn hoofdstad bereiken. ■waar g D^laatste bestond daarenboven

aan de zijne weerstand kon ^ ^

uit landskinderen wier ^kee ^ dat dezen, vereenigd

werd. De mogelijkheid wa, g<*™ elken weerstand ver¬

met de conservatieve elemente ^deU..k ^ ^ eer de patriotten lammen zou, als de inva Hd te Modena een vreedzame restauratie tot bezinning waren gekomen Panna van invloed

plaats, dan kon het voorbeeld ook op

rijn. Maar alles hing er van af ot het s g koninklijk

Niemand die dit beter begreeP Uij in die hoe¬

commissaris in Modena ie e gr niet aan zijn post te

danigheid niets meer doen moe , ontslag in, maar

verlaten. Om vrij te ^ J^,3 J> vroeg de bevolking

maakte daarop zijn terugroep g te biedeu, als de hertog

van de hoofdstad of zij eiei Sbevesti„end antwoord verklaarde hij binnenrukte. Op het ■ »«P™ °niet terug te zullen deinzen,

voor de uiterste middelen van ^ tot een volksstemming

als dit gebeurde. Tegehjkerti^d nep hij h^p

over het toekomstig lot des U • ^ andere plaatsen juichte dit

van de hoofdstad, maar derneming, waartoe hij gereed stond,

toe. De hertog dorst nu de <mdernemuZoo gebeurde

niet te wagen, Oostenrij gezag in handen van de

er van die zijde mets vóór ^ onmiddellijk de dictatuur

stedelijke overheden ne er B , b^eeur0epen eener nationale ver-

opdroegen. In ^^stU%VOltlarbekenTder volksstemming, welke

•»sardiuië'en vereeniging van

rwtlï l..de„ toi * » Het ,e,.Kk

Hetzelfde . -* i» ">««» ™*jL»,d h,d e» W

de, Sardinieche comm.»n» n het bew.n

— MOrt ™" -**"

Sluiten