Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disch Venetiaansch koninkrijk moest overnemen. Daarmede was de conferentie afgeloopen en het werk van Villafranca zoo goed als te niet gedaan. Trouwens, nu Oostenrijk verzekerd was van zijn Veuetiaansch bezit, trok het zich vrijwillig terug uit de Italiaansche politiek Natuurlijk bleef het steeds op het herstel der hertogen aandringen maar het dacht er niet aan iets te doen , om zijn eischen kracht bij te zetten. De binnenlandsche zaken der monarchie, zoowel de staatkundige als de liuancieele en de verhouding tot Duitschland, namen trouwens de aandacht en de door den oorlog sterk verminderde krachten der Oostenrijksche regeering weldra zoozeer in beslag, dat zij blijde mocht zijn uit de Italiaansche verwikkelingen

verlost te zijn.

Stilstand der Toen het verdrag van Zürich gesloten werd, was Napoleon reeds Italiaansche begonnen de verandering zijner staatkunde in te leiden. In de eerste 5E hS*" plaats diende daartoe een brief, waarin hij (in het midden van October) van 1859. ^ Emmauuel een aanzienlijke wijziging in zijn programma

aankondigde, evenwel met vasthouden aan de Italiaansche confederatie. Maar de daar uitgesproken, voor verwezenlijking onmogelijk vatbare, wenschen waren blijkbaar slechts voor de leus geuit. Zij moesten dienen om een aanstaande frontverandering te bemantelen. De keizer was op het denkbeeld gekomen eener geheel andere oplossing der Italiaansche vraagstukken, die hem tevens gelegenheid zou geven, aan Frankrijk de belooning voor zijn diensten te bezorgen, die hij te Plombieres bedongen had, maar waarvan hij te Villafranca had moeten afzien.

Om die oplossing te verkrijgen behoefde Napoleon echter in de eerste plaats Engelands steun, daar Rusland wel Oostenrijk vijandig gezind was, maar niet dan ongaarne een schending der in 1815 gewaarborgde rechten der dynastieën zag, Pruisens gezindheid niet zeer duidelijk bleek en een hernieuwd gewelddadig optreden van Oostenrijk niet onmogelijk scheen, zoodat de keizer er tegen opzag alleen te handelen. Hij zon op middelen een nauwer verbond met Engeland te verkrijgen, en achtte daartoe geen beter dan liet aanbieden van handelsvoordeeleu. Hij dacht er over een handelsverdrag voor te slaan, waarbij in vele opzichten met het tot nog toe in Frankrijk met hand en tand volgehouden beschermend stelsel werd gebroken. Hij zelf was evenals in °de staatkunde, ook in de staathuishoudkunde de moderne begrippen toegedaan en reeds lang overtuigd, dat Frankrijk en Engeland

I

Sluiten