is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat kei*. ï™» Jo«ph k» «» «erbreking »ij»« pewonhjke Wofte»

-zrsssz. .T* -rtrr'sr r ^

kon heeten, liet het eeu Ultle^ | ' (het was uu half Februari

dekt rekende. Thouvenel verklaarde daarop ^ ^

geworden) dat de Fransche regee ^ ^ keizerlijke

van Villafranca ontslagen ac . ^ Gavour medegedeeld.

beslissing, maar tevens de kelz"hJ 'wonen gezant te Parijs, den

Deze had nevens den nieuw e"° 's keizers persoonlijken

jongen maar in zijn vertrouwen over Midden-ltalië.

vriend, graaf Areze be ast me e . toestemde, dat Parma

A.n *- » -u^fs. ItZ _*i.. <«M«

en Modena onmiddellijk met har ^ uitüefeneu als vicaris

Victor Einmanuel in de Lega g zelfstandig blijven onder

van den paus. Daarentegen moest Tos^uej ^g^ ^ ^

een prins uit het huis van Savoi dit uiet wilde aannemen,

deeling toe, dat als de ar inr )loe zjch te redden; Frankrijk

de Sardinische regeering maar moe k en zou „nmid-

behield zich dan de volle vnjhexd van w. , Noord-Italië

dellijk zijn troepen uit Lombardye terugtrekken,

aan de Oostenrijkers prijs geven ^ hooren kregen, kwam te

Terwijl Areze en Nl^ ^ J mededeelen. dat voor

Turijn de Fransche gezant; I ^ onoutbeerlijk werd, als

Frankrijk het bezit van ^ Piëmout en Lombardije Midden-ltalië op de een of andere wijs

vereenigd werden. door deze mededeeling niet. Hij had Overrompeld vau de Uem verleden jaar onthouden

sinds lang begrepen dat Napole ^ k . eveneens, waren

betaling niet zou afzien Hij voor ' vereeniging met Midden-

n0g steeds tot dit offer bereid, als niet in een Itali-

ltalië te koopen was Savoie p belangen dan de Po-landen,

aanschen staat, het had gehee vereeniginK met Frankrijk,

taal en zeden waren er Fransch, de JJrgelaten; de be-

van 1792 tot 181o, had er goe e i 0 lericaai en conser-

volking was wel aan de d^ W 4 uit-

vatief gezind; tot zelfs bj ^ Nizza stond het anders: het

sluitend clericalen gekozen. bevolking uit was veel meer Italiaansch geworden, hoewel