Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgeschaft, maar zag zich nu verplicht een hooge inkomstenbelasting uit te schrijven, die eveu algemeene ontevredenheid verwekte. Weldra moest hij zelfs aan een leening denken, hoe bezwaarlijk die ook voor

het eiland zou wezen.

Hoewel de uitzetting van Lafarina een slag in het aangezicht van Cavour kon heeten, was deze te zeer overtuigd vau de noodzakelijkheid van een samengaan met Garibaldi dan dat hij ophield dezen te ondersteunen. Integendeel gaf hij zelfs aan diens verzoek gehoor om, iu plaats van Lafarina, Depretis als koninklijk commissaris naar Sicilië te zenden, hoewel hij hem niet geheel vertrouwde. Garibaldi was van plan dezen het gezag over te dragen, zoodra de toebereidselen tot den nieuwen veldtocht gereed waren.

Intusschen had een der weinige Napolitaansche officieren, die met toewijding hun plicht deden, kolonel Bosco, die zich reeds te Palermo onderscheiden had, zich te Milazzo vastgezet en daardoor den toegang zoowel tot de zeeëngte als tot Messina bezet. Bij voldoende ondersteuning door Clary kon deze van daar langs de kust in de richting van Palermo voortdringen. De tegenover hem staande vrijwilligers onder Medici waren niet talrijk. Dit noopte Garibaldi niet langer te wachten, maar onmiddellijk zich over zee met het gros zijner krijgsmacht bij dezen te voegen. Zoolang Depretis nog niet was aangekomen, nam daarop generaal Sirtori de prodictatuur in handen; den 238ten echter werd die door Depretis aanvaard. Garibaldi zelf scheepte zich intusschen in op het eenige Napolitaansche oorlogsstoomschip, dat door zijn commandant ter beschikking van Persano en door dezen iu Garibaldi's handen was gesteld. De bemanning had echter meest den dienst verlaten, maar zeelieden waren er genoeg bij Garibaldi. Den 208ten Juli werd nu aan de kust bij Milazzo hevig gevochten. Bosco zou daarbij de overhand hebben behouden, wanneer niet Garibaldi hem van zee uit door zijn stoomschip beschoten en "hem daardoor gedwongen had in de stad terug te trekken. Daar had een nieuw gevecht plaats, dat eindigde met den terugtocht der Napolitanen in het aan zee gelegen kasteel, waar zij nauw ingesloten werden.

Toch kapituleerde Bosco eerst toen hij daartoe uit Messina bevel kreeg; hij verkreeg toen nog vrijen aftocht over zee naar Napels.

De nieuwe overwinning van Garibaldi maakte overal grooten indruk. Den Napolitaanschen generaals ontzonk de moed. Terstond daarop begonnen zij onderhandelingen over de ontruiming vau Messina, dat reeds den

II " 5

Sluiten