Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel van Bismarck als van Rechberg allernoodzakelijkst. Want dat de Bond geen deel had genomen aan het protocol van 1852, liad het optreden van Augustenburg en de nu ontstane scheuring in Duitscliland met al de daarmede samenhangende moeilijkheden mogelijk gemaakt. Er moest daarom voor gezorgd worden, dat niet alleen Pruisen en Oostenrijk, maar geheel Duitscliland gebonden werd aan het besluit dat op de conferentie werd genomen. Doch het duurde lang voor dat de Bond, ook nadat liet de uitnoodiging van Engeland ontvangen had, tot een besluit kwam, zoodat van een opening op 12 April, zooals bepaald was, geen sprake kon zijn. Trouwens, dit was ook niet het belang van Pruisen, dat de onderhandelingen niet wenschte geopend te hebben vóór Düppel was gevallen.

En dat laatste scheen niet spoedig waarschijnlijk, niettegenstaande nu het beleg met kracht werd begonnen en voortgezet en een geweldig bombardement de zes schansen en hare verbindingswegen en ook de werken op het eiland Alsen en de stad Sonderburg teisterde. De Denen verloren daardoor niet alleen een groot getal manschappeu, maar ook hun vertrouwen op de onneembaarheid hunner werken, en vooral op de bescherming van de gepantserde drijvende batterij Rolfkrake, die de Pruisische batterijen van zee uit had moeten beschieten, maar hare pogingen weldra opgaf. De toestand werd weldra bedenkelijk, maar de Deensche regeering was huiverig de verantwoordelijkheid van een ontruiming op zich te nemen. Zoo werd de wederstand, niettegenstaande het verpletterend vuur der belegeraars, voortgezet. Om zijn troepen zooveel mogelijk te sparen, had generaal Gerlach (de Meza had na het verlaten van het Dannewirk het bevel moeten nederleggen) zijn 12,000 man infanterie grooteudeels achter de schansen gehouden en in deze slechts de hoog noodige wachtposten gelaten. Dat gaf aan prins Frederik Karei gelegenheid om in den nacht van den 17den op den 18den April zijn kolonnes tot vlak bij de werken te voeren en in den vroegen morgen zoo plotseling de bestorming te doen beginnen, dat de Pruisen grootendeels eerder dan de Deensche bezettingen 111 de schansen waren. Toen volgde een verbitterd gevecht, dat ten slotte met den terugtocht der Denen naar het door bruggen met het vaste land verbonden eiland Alsen eindigde. De verliezen aan dooden en gewonden stonden voor beide partijen gelijk (1100 man), maar de Denen hadden 3600 gevangenen verloren en al het geschut eD verder materiaal. Zoo groot was de indruk dien dit eerste schitterende wapen-

Sluiten