is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„11e krachten inspande om te tonnen hoe eenstemmig geheel Duitseh, , , de „ienwe bijeenkomst van afgevaardigde» mt alle

land dacht en, in J Pruisen en 1 Oostenrijker

Duitsche landen (er waren echter sle - Groot-

aanweziff), in de meest krasse termen protesteerde, achtte de

Duitsche p«tij he, hete, een afwachtend, hnnd.ng a»

de regeeringen der midden- en kleine staten <du:P™ de weder vereenigde mogendheden hun «B™?*

begon hoe lauger hoe meer zich een kentering te vertoouen JU e, i» de annexatie dc. hertogdommen een Pru.s.sch bergje «ien Hoe lange, hoe minde, talrijk .e,d«n e, de .temmen dergen» die meenden dat d, oorlog tegen Denematke» slecht, tod dienen om de gemoede,.» al te leiden van de g

schillen, of die meenden da. het Pre.se». P'»ht ™ «elk.»

tot souverein te maken. Enkelen begonnen al te begrijpen

weg Bismarck dacht te volgen. jjjncr bii

ïn het buitenland baarde het verdrag gioote opschudding ]

alle partijen; de pers liet zich in de meeste landen nogr ong^ stiger over Pruisen en Bismarck uit dan gewoonl j .

Drouiin de Lhuvs en lord Russell gaven, in circulaires f»n de Fransche en Engelsche diplomatie in het buitenland hun ve*°nt^ 1 ging lucht op een toon zooals niet dikwijls » ^rgehjkestnkken pleegt gehoord te worden, althans wanneer zij voor openbaarmaking 'bestemd' zijn. Van Russell had Bismarck met -dersve^t h^ wist dat op diens uitval geen daden zouden volgen, maar dat^ ^ minister zoo sprak, kort nadat diens meester zich zoo geheeland« tegen den Prnisischen gezant Yon der Goltz had uitgelaten gaf hem aanleiding om, onder voorwendsel van een badkuur in Biarritz te reizen, de bekende badplaats aan den voet der waar zich het Fransche hof ophield. Daar trad hij met Napoleon

•7TÏÏ Cmc overeenkomst, al, ,o.,hee„ te Plomhières k;am he,

niet, maar toen Bismarck in December naar huis keerde, had zekerheid, dat Frankrijk vooreerst niet tegen Pruisen zou optreden, wanneer de verhouding tot Oostenrijk in een volgend jaar op aanleiding tot oorlog gaf. Meer behoefde hij met. Integendeel was het zelfs beter voor Pruisen dat een verbintenis met Frankrijk meden werd, daar hieraan noodzakelijk beloften omtrent e,m ^ voordeelen voor het laatste verbonden moesten worden. Ln dat w