Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtingen in Noord-

Duitschland

vernietigd beschouwde. Zijn koning hield evenwel vast . de eenheid van Buitschland en verklaarde zich bereid om, op de door hem aan de rederingen der Bondsstaten medegedeelde grondslagen met staten 2 J bij hem wilden aansluiten, een nieuwen bond ta vormen. - Na een kort protest van Oostenrijk verliet hij hierop

VeTpruisen°'had zijn laatste woord gesproken en greep onverwijld naar de wapenen. De oorlog, die zoovele jaren zijn zwarte schaduw had vooruit geworpen, was eindelijk uitgebroken.

Pruisen richtte thans vóór alles de oogen op zijne onmiddellijke Oorl=.

. li r»oirm wnnrn tP.

naburen Het was van het allerhoogste oe.ang -

sij„ ?rr«;

Snel en stoutmoedig opireucu r . ...

11 Juni, de. dag «sa,op het besluit de, !Bonds.ergttknng toftmkfort was gevallen, ontvingen de Pruisische gezanten te Dresde , Cassel en Hannover telegrafisch last om aan de Saksische, Hessische en Hannovraansche regeeringen een ultimatum aan e ie ,

Pruisen van hen eischte hunne oorlogstoerustingen te staken, hunn gemobiliseerde troepen naar hui» te zenden, en het Pmri. ™°»tel tot hervorming ».n den Bond aan te nemen, too ») 'hl h' " ^ zouden hun grondgebied en hunne souvereimteit worden geeerbiedigd, zoo zij het weigerden of een onbeslist antwoord gaven verklaarde I'rinse hun den oorlog. Het antwoord te Dresden liet zich niet lang wachten Eeuige uren na de ontvangst van het Pruisisch ultimatum, antwoordd de Saksische regeering, dat zij aan een wettig Bondsbesluit tot mobjisatie moest gehoorzamen en derhalve aan de Pruisische eischen niet kon voldoen. Oogenblikkelijk verliet hierop de Pru.sische gezan Dresden en maakten Pruisische troepen aanstalten om Saksen binnei trekken. Koning Johan, een achtenswaardig man, met. wetenschappelijke» aanleg, die in staatkundige aangelegenheden aan zijnen bekwamen

maar zeer anti-Pruisischen minister von Benst groot vertrouwen schonk en zelf zoowel door familie-overlevering en persoonlijke neiging als door zijne vriendschappelijke betrekking tot Prans Joseph veel meer naar Oostenrijk dan naar Pruisen overhelde, besloot dadelijk zijn eger over de Oostenrijksche grenzen te zenden. Saksen was van alle üuitsche kleinere staten het best uitgerust en het meest strijdvaardig, loch

Sluiten