Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen stand, en had aanzienlijke versterkingen kunnen ontvangen indien de veldheer tijdig daartoe de noodige bevelen had gegeven Het schijnt echter dat La Marmora, reeds door den verrassenden aanval der Oostenrijkers zeer ontsteld, toen hij bemerkte dat hij zich ook ten opzichte hunner stelling vergist had het hoofd geheel verloor en er alleen aan dacht om den koning in veiligheid te brengen aan den rechteroever van den Mincio. De Italiaansche troepen, aan zich zelve overgelaten, streden den geheelen namiddag zonder leiding, doch moesten wijken, toen Aartshertog Albrecht zijne reserve in het veld bracht. Door de Oostenrijksche ruiterij achtervolgd, bereikten zij den Mincio, waarachter zij veilig waren. In dezen slag, naar het dorp waar het felst gestreden werd, Custozza benoemd, verloren de Oostenrijkers bijna 8000 man, de Italianen iets meer, maar daarenboven 14 kanonnen. De Oostenrijksche bezittingen in Italië waren nu voorloopig voor eiken verderen aanval gevrijwaard. De Italiaansche veldheeren hielden voortdurend krijgsraad over het vernieuwen van den strijd, doch bleven werkeloos. De Oostenrijkers bepaalden zich tot een verdedigende houding. Zoowel uit staatkundige als uit krijgskundige overwegingen wilden zij geen inval in de staten van Victor Lmmanuel doen, terwijl de gebeurtenissen in Boheme hen welhaast noodzaakten alle beschikbare troepen naar het Noorden te zenden. Behaalden de Italianen in dezen oorlog te land geen lauweren, op zee verging ie hun nos veel erger. De admiraal Persano had op 20 Juli met de Italiaansche vloot de op een der Dalmatische eilanden gelegen vesting Lissa willen platschieten, toen plotseling het Oostenrijksche smaldeel onder den admiraal von Tegetthoff op hem kwam aanstoomen en met a-roote onverschrokkenheid de sterkere Italiaansche zeemacht dadelijk aantastte. De Italianen leden in dezen zeeslag een geduchte nederlaag Van hunne drie groote pantserschepen vloog een in de lucht een ander zonk met de geheele bemanning, terwijl het derde, het crootste, zwaar gehavend de vlucht nam. Van de over.ge pantserschepen werd nog een zoozeer geteisterd, dat het met moeite naar Ancona kou gesleept worden; de houten schepen hadden zich wijselijk aan den strijd onttrokken. De Oostenrijkers verloren geen enkel schip, het -elukte hun het meest gehavende, dat zich tegen drie Italiaansche pantserschepen manmoedig had verdedigd, behouden in de haven van

Lissa te brengen.

Ook de veldtocht in Zuid-Duitschland tegen de Duitsche staten van

Sluiten