Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« in een

groote bezorgdheid. le" ' lken ' Hij kon het Oostcnrijksche

zoo goed mogelijk pnrtij te moe 11 , j Italië alleen tot het

voorstel niet voetstoots »»»«»» " ^ heel in 5„,jd rijn

„ede,leggen de, „penen «ood» ^ ^ ^ M

geweest met het tusscluu de (K3riogv0ereiide

,lDOr. met Venetië d. het wnre .» de tod. « ^ (|e neut„Uteit

mogendheden zijne bmiddehngaau middet van in den

van Frankrijk bewaren 1U deed dit dadelijk^ ^ ^ Emmanuel ge_

nacht van 4 Juli aan ei e om ^ ^ deu volgenden morgen zonden telegrammen, die m ^ ^ oogenbHk was uu de openbare

wereldkundig werden gem ■ d lg het ware al3

meening in Frankrijk bevredigd ^ 0]). De eind-

opperscheidsrechter ViU| :"r"^ lg de machtigste mogendheid, die

beslissing zou van Frankrijk kotnel ,nimster van buiten¬

ten ^hcilot«»^^J^"t ^ houdiu, vau

landsche zaken Drouin e een indrukwekkend machts-

Frankrijk moest worden e m ^ buitengew0ne zitting, het

vertoon. Het bijeenroepen • ^ dadelijk zenden van een aan-

uitschrijven eener oorlogsleenn g bewijzen dat het

zienlijke legermacht naar den ^ ^ wil.

de Fransche regeering ernst was keU-k loe Hij werd echter

Ondoordacht als altijd, gat e eize -it n Binnenlandsche

van andere zijde, voornamelijk dit pU„ met de

Zaken, La Valette, gewezen op het teg bemiddelaar kon

aanvankelijk aangenomen ge rags ijl. q optreden. In elk geval

toch niet tegelijkertijd a s ge wapen of de strijdenden de be-

inoest men wachten totdat ge een ' Ujden gekweld en ter

middeling aannamen. Napo eon, oo oogenblik niet

neder gedrukt door de wetenschap ^ kwam°op bet ge-

meer dan 50,000 man in ie ve e ^ ^ ^ uitslag zijner

nomen besluit terug buiten Frankrijk, oogstte de keizer

bemoeiingen zou zijn. berusten terwijl de vijand steeds

bijval. Oostenrijk, dat was zeer ontstemd; het

meer en meer op zijne 100 geweuscht, niet

had alleen het beëindigen van d? ^ Te Londen

de inmenging van trankrij in zijne k tusschenkomst der

en te Petersburg, waar men aan een gezamen j

Sluiten