Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordelooze troep een menigte nieuwsgierigen, die op het bericht van het aanvankelijk behaalde voordeel, uit de hoofdstad waren gestroomd, om getuige te zijn van de overwinning. Zij snelden thans met de geslagen soldaten in vliegende haast naar Washington terug, waar zij de grootste schrik en ontsteltenis verspreidden. Men verwachtte niet anders of e Zuidelijken zouden nog denzelfden avond hun intocht in de stad doen. Maar deze, even afgemat als hunne vijanden, hadden de vervo gin* spoedig opgegeven en waren naar hunne legerplaats teruggekeerd. In Washington bleven gedurende eeuige dagen verwarring en ongerustheid heerscheu; eerst na de aankomst van talrijke troepenafdeelingen uit de Noordelijke staten kwam men eenigermate tot rust. De aanvoerder der geslagen troepen, Macdowell, werd aan de verontwaardigde openbare meening opgeofferd en moest het bevel over het leger over geven aan Macclellan, die zich in Virginië onderscheiden had. Deze stelde spoedig alles in het werk om de steeds aangroeiende menigte van strijdlustigen tot een eenigszins geordend leger te hervormen. Had de behaalde overwinning in het Zuiden een algemeene geestdrift opge wekt, in het Noorden veroorzaakte zij geen ontmoediging. Aan beide zijden kwam men nu echter tot liet besef, dat men aan den aanvang van een geweldigen burgeroorlog stond, die niet zoude eindigen tenzij of het Zuiden zich als een onafhankelijke staat had vrijgevochten, of het Noorden door zijne overmacht de Unie van alle staten had hersteld.

In Europa maakten de gebeurtenissen in Noord-Amenka dadelijk I^™^amQe. een zeer diepen indruk. De behoudende staatslieden zagen den aan- vaar voor een gebroken strijd niet zonder stille vreugde; hij bewees in hun oog hoe Kngeland. elke democratische staat op den duur door innerlijke verdeeldheid moest te gronde gaan. In vrijzinnige kringen, waar de groote republiek voor een modelstaat doorging, die door vrijheid en eendracht bloeide, gevoelde men zich pijnlijk getroffen door het vooruitzicht, dat zij het tooneel ging worden van een bloedigeu burgeroorlog. Het Noorden vond daar de meeste sympathie, omdat het geacht werd den strijd te hebben aangebonden tegen de slavernij. Terwijl men echter op het vasteland van Europa voor de Amerikaausche verwikkelingen alleen die belangstelling koesterde, zij het dan ook met min ot meer vooringenomenheid voor een der strijdende partijen, die door elke groote wereldgebeurtenis wordt gewekt, beschouwde men in Engeland de uitbarsting van den strijd tusschen het Noorden en het Zuiden bijna als

Sluiten