Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoed een ijzeren vaartuig doen bouwen. Het Zuidelijke schip was van de gewone grootte van een oorlogsfregat, het Noordelijke was een klein scheepje. Toen het Zuidelijke schip, Merrimac genaamd, voor de eerste maal zich vertoonde, boezemde het den grootsten schrik in De houten schepen bleken volkomen weerloos; zonder eenigen overlast van hun geschut te hebben, stoomde het gepantserde schip op hen los, beschoot hen van nabij en boorde hen met zijn ijzeren ram in den grond. Intusschen was ook het Noordelijke schip, Monitor genaamd, gereed gekomen; het zocht dadelijk zijn gepantserden tegenstander op. Op 8 Maart had de ontmoeting plaats in Hampton Roads, een zeestraat aan de monding van de Jamesrivier. De twee gepantserde vaartuigen beschoten elkander gedurende eenigen tijd zonder wederzijds belangrijke schade aan te richten. Het was de eerste maal dat de bruikbaarheid van ijzeren oorlogschepen proefondervindelijk werd bewezen; in Amerika zoowel als in Europa was de meening van alle deskundigen dadelijk eenstemmig dat het gepantserde schip het oorlogschip der toekomst was, wat het dan ook, tot blijvend nadeel der financiën van alle zeemogendheden, is geworden. De beide Amerikaansche schepen hadden geen langdurig bestaan, de Merrimac, die gebrekkig gebouwd was, werd door de Zuidelijken vernield, nadat de Noordelijken Norfolk hadden bemachtigd, in welks haven het lag; de Monitor verging nog voor het einde van het jaar.

De voornaamste krijgsbedrijven te land gedurende de laatste maanden van 1861 en de eerste van 1862, hadden plaats in de landstreek gelegen tusschen de hoofdsteden der beide strijdende partijen, Washington en Richmond. Macclellan was geen voortvarend man, hij moest voortdurend door zijne regeering tot aanvallend optreden worden aangezet, maar deze was zeer bevreesd voor een aanval op Washington en wilde hem dan ook slechts toestaan een deel der beschikbare troepen voor eeu aanval op Richmond te gebruiken. Vandaar voortdurende stribbelingen ; eerst in het voorjaar kwam het tot werkelijken strijd. Macclellan sloeg het beleg voor Yorktown, en toen deze stad door de Zuidelijken verlaten werd, bedreigde hij Richmond. Hij werd evenwel den 30sten Mei te Fair-Oaks geslagen, bij welk treffen de bevelhebber der Zuidelijken, Johnston, door een granaatscherf zwaar gewond werd; in diens plaats werd Lee met het opperbevel bekleed. lil de laatste dagen van Juni had vervolgens een reeks van gevechten plaats, waaronder die van Gaines Mill en Malvern hill de hevigste waren. Zij hebben van de Amerikaansche geschied-

Sluiten