Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijvers den naam van den zevendaagschen strijd gekregen. Het voordeel was meest aan de zijde van de Zuidelijken doch hunne verhezen waren grooter dan die der Noordelijken. Zij hadden meer dan 20,000 manschappen verloren, de Noordelijken bijna 16.000, doch onder deze waren 6000 gevangenen. De beide legers waren door volkomen uitputting geheel ongeschikt tot het voortzetten van den strijd Le legerde zich in de omgeving van Richmond en Macclellan trok met zijne troepen terug naar de Jamesrivier. In het westelijk deel van het oorlogstooneel, Tenessee, had in ditzelfde voorjaar nog een zeer belangrijk wapen feit plaats, de tweedaagsche strijd te Shiloh, tusschen Grant en Beauregard. Op den eersten dag, 6 April, werden de Noordelijken geslagen, op den tweeden behaalden zij een overwinning die hun echter weinig voordeel bezorgde. De strijd was zeer bloedig, de verliezen aan beide zijden aanzienlijk, de Noordelijken verloren aan dooden, gewonden en gevangenen 13,000 man, de Zuidelijken bijna 11,000.

Macclellan had door den ongelukkige.! afloop van den zevendaagschen strijd het vertrouwen van Lincoln verloren, die Halleck tot opperbevelhebber benoemde. Deze bleef echter te Washington en leidde de krijgsverrichtingen uit zijn bureau; Pope, die op het toonee van den oorlog werkzaam was geweest, werd hoofdzakelijk met e uitvoeren van zijn plan belast. Macclellan bleef aan de Jamesrivier. Tusschen hem en Pope was de verhouding eenigszins gespannen, de laatste klaagde er gedurig over dat Macclellan hem niet den bijstand verleende, dien hij verwacht had. Den 298,en Augustus had een gevecht bij Groveston plaats, en den 30°tenleed Pope op de plaats waar de Noordelijken ten vongeu jare ook verslagen waren, Bull's runn, een zware nederlaag. Pope werd nu op zijne beurt ontslagen en Macclellan weder met het commando belast.

In Washington vervulde, evenals na den eersten slag van Buil s Runn , de vrees voor de Zuidelijken alle gemoederen, men duchtte een aanval van Lee, doch deze was van oordeel dat hij, door een beleg van a»hington, te goed versterkt om overrompeld te kunnen worden, vee minder kans had den Noordelijken afbreuk te doen, dan door een inval in Maryland. Hij trok dan ook den Potomac over maar vond de bevolking in Maryland, tegen zijne verwachting, volstrekt ongezind om gemeene zaak met de Zuidelijken te maken. Iutusschen verwekte zijn inval grooten schrik te Baltimore en zelfs te Philadelphia. In September trok Macclellan met zijne troepen uit Washington op, om Lee terug te drijven. Het gemis aan eenheid in de leiding deed zich ook thans

Sluiten