Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachten was. Nog nimmer hadden de Noordelijken een zoo zware nederlaag geleden. Zij verloren 12000 man. tegen een verlies van 5300 man der Zuidelijken. De zedelijke indruk van dezen slag op het leger was groot, officieren en soldaten verloren hun zelfvertrouwen. de desertie nam grooten omvang aan. Ook de gelijktijdige krijgsbedrijven in het westen gaven geen reden tot tevredenheid; in een Moedigen slag bij Stone's river schreven de Noordelijken zich wel de overwinning toe, doch een daarna door hen beraamde aanval

op Vicksburg mislukte volkomen.

Lincoln en zijne raadslieden, hoezeer ook geschokt door deze rampen, verloren den moed niet en gingen kalm en beslist voort met het nemen van alle maatregelen die de ernst der omstandigheden eischte. Op het voorbeeld van het Zuiden werd de gedwongen dienstplicht, doch met behoud van plaatsvervanging, ingevoerd; op financieel gebied werden zeer ingrijpende wetten vastgesteld, houdende machtiging tot uitgifte van papieren geld op groote schaal en tot uitschrijving van een binnenlandsche leening tot een bedrag van 900 millioen dollars, die zonder moeite geplaatst werd. Men zag voorts in Amerika het niet ongewone verschijnsel, dat democratische maatschappijen, wanneer de nood dringt, allicht geneigd zijn, aan den mau die hun vertrouwen bezit tijdelijk de macht van een alleeuheerscher te verleenen. Den 22sten December werd de president door de wet met een bijna onbegrensde macht bekleed ten opzichte van het aanhouden en berechten van verdachte personen en van de vrijheid der drukpers. Ook tegenover het buitenland bleef men dezelfde onwrikbare houding handhaven. Toen Napoleon III, na te vergeefs te hebben gepoogd Busland en Engeland tot een gemeenschappelijke aanbieding van bemiddelingsvoorstellen aan de strijdende partijen over te halen, in de eerste dagen van 1863, zelfstandig een voorstel te Washington liet doen, waarbij hij aandrong op het openen eener onderhandeling met het Zuiden, ontving hij een beslist weigerend antwoord. Onderhandelingen met een opgestane bevolking — zoo schreef Seward aan de Fransche regeering — waren onmogelijk, en de Fransche regeering toonde den waren toestand niet te begrijpen door te spreken van het Noorden en het Zuiden, als van twee gelijkstaande machten. Er bestond een partij van opstandelingen in sommige staten en daartegenover stond een veel grooter aantal staten die trouw waren aan de bestaande staatsinstellingen. Nadat dit antwoord gegeven was, werd door de beide huizen van het Congres een besluit genomen, waarbij in het

Sluiten