Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangewezen voor den krijgsdienst. Ieder die was aangewezen kon zich vrijmaken door het stellen van een plaatsvervanger of door bèta mg van 300 dollars. Vooral deze laatste bepaling had groote verbittering onder de lagere, standen doen ontstaan. Zij riepen luide, dat hunne zonen naar de slachtbank werden gevoerd, in plaats van die der rijken ie zich vrijkochten; ook waren de talrijke niet-Amenkaansche bestanddeelen der bevolking van New-York, vooral de leren, er ten uitere gebelgd over, dat zij, krachtens een beslissing van den president, ook tot den krijgsdienst werden aangewezen, De eerste dag der loting ging ordelijk voorbij, maar op den tweeden dag drong een gewapende menigte het lotingslokaal binnen, vernielde er alles en stak het ten slotte in brand. Van dit oogenblik aan was de geheele stad in beroering, e po 1 ie stond geheel alleen tegenover de oproerige beweging, want de troepen en de burgerwacht waren bij het leger te velde, üe ontevredenen versterkt door de misdadige bevolking der stad, waren vier dagen ang bezig met plunderen, branden en moorden. De negers, die als de oorzaak van den oorlog en dns ook van de loting werden beschouwd,

hadden het zwaar te verantwoorden. Waar de "P™™aker; hen °P straat of in de huizen aantroffen werden zij mishandeld, doodgeslagen of aan lantaarnpalen opgehangen. Een weeshuis voor zwarte kinderen werd geplunderd en in asch gelegd. Alle kantoren en winkels waren gesloten, de openbare verkeerdienst was gestremd, niemand waagde zich

op straat, waar men groot gevaar liep, van alleS t'rle

op gewelddadige wijze beroofd te worden. Eindelijk gelukte e politie, vooral met behulp van uit Pennsvlvanië ontboden regimenten,

Let oproer te stuiten, niet zonder geweldig bloedvergieten De democratische gouverneur van New-York, Seymour, ie ze zeer s tegen de lotingswet gekant was, verzocht den president om loting uit te stellen, totdat het gebleken zou zijn dat het aantal vrijwilligers in New-York niet voldoende was, maar hiertoe was Lincoln niet te bewegen. Een maand na het oproer had de loting in New-York

opnieuw plaats, de krachtige voorzorgsmaatregelen, thans genomen,

beletten elk verzet; in volkomen orde kreeg de zaak haar es ag.

Nadat het oproer te New-York gedempt was, werd de algemeene ve^en^r stemming in het Noorden beter, vooral onder den invloed van gunstiger tijdingen van het oorlogstooneel. Twee belangrijke wapenfeiten in den zomer van 1*63 deden het vertrouwen op het leger herleven. In

Sluiten