Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landlieden waren geen paarden meer voorhanden; vandaar dat ook de bespanning voor het geschut begon te ontbreken. Richmond en Petersburg waren niet meer te houden, zij werden verlaten in de eerste dagen van April. Lee trok met zijn leger in Zuidelijke richting terug. Hij werd door Grant dadelijk achtervolgd, terwijl Sheridan hem van de andere zijde bedreigde. Een deel zijner troepen onder Ewell, werd bij Sailor's Creek gevangen genomen. Hij zelf zag zijn leger tot uog geen 8000 man versmelten. In dien deerniswaardigen toestand bleef hem niet anders over dan zich aan den vijand over te geven. Op den 9en April trad hij met Grant in onderhaudeling en legde de wapenen neder, nadat nog tot het laatste oogenblik door zijne soldaten met den moed der vertwijfeling was gestreden, üe overgave had plaats bij het gehucht Apporaatox. Negen dagen later gaf zich de generaal Johnston, in Noord-Carolina. die door de Noordelijken onder Sherman was ingesloten, eveneens over. Het Zuiden had geen geregelde krijgsmacht meer over, alleen nog eenige guerillabenden. Zijn lot was beslist. De President Davis die, tegelijk met het leger van Lee, uit Richmond was geweken, werd op zijne vlucht te Irwinsville gevangen genomen en door de Noordelijken in het fort Monroe opgesloten, waar hij twee jaren doorbracht. Hij werd toen ontslagen tegen een losgeld van 100,000 dollars; het tegen hem begonnen rechtsgeding bleef steken. Lincoln begaf zich dadelijk na de bezetting van Richmond naar het leger en bracht een bezoek aan de veroverde hoofdstad van het Zuiden. Wat het doel van zijn streven was geweest gedurende de laatste vier jaren, het behoud der Unie van alle staten, was bereikt, maar niet dan na een vernieling van menschenlevens en van stoffelijke goederen op zoo groote schaal als slechts zelden in de geschiedenis is voorgekomen.

Op 13 April werd van wege het Departement van Oorlog bekend gemaakt, dat elke vrijwillige en gedwongen dienstneming had opgehouden, dat de staf en het getal officieren werden teruggebracht tot het voor den gewonen dienst vereischte, en dat alle militaire beperkingen van het verkeer waren opgeheven. De staat van oorlog was geëindigd.

Linooina Den volgenden dag was Lincoln, na een ministerraad te hebben ged°°d houden waarin Grant verslag had gedaan van zijne laatste krijgsverrichtingen, 's avonds met zijne vroUw naar een der schouwburgen van

*

Sluiten