Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerd die, nadat de reden tot heffing daarvan was vervallen, onmogelijk konden bestendigd blijven. De groote uitgestrektheid van het land, de vruchtbaarheid van den bodem, de bloei van handel en nijverheid, de ondernemingsgeest der bevolking, allen te zamen werkende, waren oorzaak dat de geldelijke moeielijkheden van den staat zonder buitengewone rampen te boven waren gekomen. De meerderheid der Amerikaansche staatslieden wenschte het krediet van den staat op vaste grondslagen te vestigen, wat ook gelukte door den krachtigen steun der republikeiusche partij die vooreerst de overhand behield. Hoe veel vertrouwen de Amerikanen op de toekomst hadden toonden zij door in 1867, toen de schatkist nog in zeer benarde omstandigheden verkeerde, een tractaat te sluiten dat, zonder dadelijk geldelijk voordeel aan te brengen, een onmiddellijk offer vroeg van 7,200,000 dollars. Het was een overeenkomst met Rusland, waarbij het zoogenaamd Russisch Amerika, het noordwestelijk uiteinde van het Amerikaansche vasteland, sedert Alaska genoemd, dat sinds een eeuw door Rusland was in bezit gehouden, maar voor dit land een lastpost was geworden, aan de Vereenigde Staten werd afgestaan tegen betaling van de hierboven gemelde som.

Orant's ver- Johnson's presidentschap eindigde in 1869; derhalve moesten in President^ 1868 de verkiezingen voor den nieuwen President plaats hebben. Onder de republikeinen heerschte omtrent den te stellen candidaat weinig verdeeldheid. Bijna eenstemmig wenschte men Grant tot de hoogste waardigheid te verheffen; zijn naam was geëerd en geacht door het geheele land, hij was de man geweest die den oorlog had beëindigd, en die daarna gedurende den strijd tusschen den President en het Congres steeds een onzijdige en waardige houding had aangenomen. Ook achtte men het in de gegeven omstandigheden een voordeel, dat hij geen staatkundig verleden had. Zonder tegenstand werd hij op de voorloopige bijeenkomst der republikeinsche partij te Chicago tot candidaat gekozen. Het staatkundig programma, dat door de partij bij gelegenheid dezer vergadering, zooals dit gewoonte was, als leus voor de presidentsverkiezing werd uitgevaardigd, behelsde twee punten: stemrecht voor de zwarte bevolking in de Zuidelijke staten en betaling van alle schulden van den staat in specie. Dit laatste was voornamelijk gericht tegen het door de democraten geopperd denkbeeld om met papier te betalen, wat bij de wisselende waarde daarvan gelijk-

Sluiten