Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nijverheid, die schade zouden lijden indieu de \ ereenig e taten geheel meester werden van de golf van Mexico. Over een te stic ten keizerrijk werd niet gesproken, alleen gaf de keizer te kennen at, indien de Mexicanen den monarchalen regeeringsvorm wenschten in te voeren, het op Frankrijk's weg lag hen daarbij te steunen. De ran sche minister Billault verklaarde echter in het Wetgevend Lichaam, dat Frankrijk den wenscli der Mexicanen zoude eerbiedigen, zelfs alwi en zij het gezag van Juarez handhaven. Het geheime doel der ge ee e onderneming bleef echter niets anders dan de uitvoering van Xapo eon plan om den aartshertog op den keizertroon van Mexico te plaatsen.

De aanstaande keizer van Mexico, Ferdinand Maximiliaan, oudste broeder van Frans Jozef was, zooals hierboven verhaald is, Teeds jaren geleden, het eerst zelfs in 1858, aangezocht geworden om zich voorden troon beschikbaar te stellen. Mexicaansche uitgewekenen hadden zich herhaaldelijk schriftelijk tot hem gewend en zich persoonlijk bij hen aangemeld. Zoolang hij als stadhouder van zijnen broeder te Milaan woonde, had hij de zaak geen ernstige overweging waardig geacht Toen door den Italiaanschen oorlog van 1859 zijn levenslot gewijzig was en hij zich te Miramar had gevestigd, een door hem zelf gestic ït lustslot, op geringen afstand van Triest, vlak aan de Adriatische ee gelegen, drukte hem het gemis aan een bepaalde levenstaak en begon hij in zijne gedwongen werkeloosheid het hem voorgeslagen plan met een ander oog te bezien. Hij was een man met een levendigen geest, maar wiens denken en werken vooral onder den invloed stond van een rijke verbeeldingskracht. De geschiedkundige herinneringen aan het rijk van zijnen grooten voorzaat Karei V, in wiens gebied de zon niet onder ging, waren hem boven alles dierbaar, terwijl zijne reizen eene groote liefde voor de tropische natuur en het zonnige Zuiden bij hem hadden opgewekt. Het kon moeielijk anders, of een jeugdig vorst in deze levensomstandigheden en deze eigenaardige gemoedsstemming moest zich aangetrokken voelen door het vooruitzicht van een keizerskroon over een door de natuur rijk gezegend zuidelijk land, dat eenmaal tot het wereldrijk van den grootste der Habsburger vorsten had behoord. Natuurlijk kwam een vleugje van ijdelheid, verklaarbaar m den broeder van een keizer, in de onmiddellijke nabijheid van den troon verkeereude, en aangewakkerd door den invloed eener eerzuchtige moeder, den reeds bestaanden lust aanvuren, en wat misschien de laatste bezwaren deed vervliegen was de omstandigheid dat de gemalin van den

Sluiten