Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog niet had kunnen innemen, uit Europa in zijn land was teruggekeerd, ontstond er dadelijk een ernstige botsing tusschen hem en den Franschen generaal. De klerikale partij, die thans de overhand had gekregen, deed ook in de rechterlijke collegies haren invloed gelden, zoodat deze de bezitters van geseculariseerde kerkelijke goederen niet meer in hun te goeder trouw verkregen bezit wilden handhaven. Bazaine wist te bewerken dat het uitvoerend bewind aan de rechterlijke macht een circulaire deed uitgaan, om haar te gelasten de bepalingen der bestaande wet te eerbiedigen. De aartsbisschop Labastida verzette zich hier openlijk tegen in een heftig protest, en weigerde zijne verdere medewerking te verleenen aan de werkzaamheden van het uitvoerend bewind, zonder evenwel zijn ontslag te willen nemen. Op aandringen van den Franschen bevelhebber verklaarden daarop de beide andere leden van het uitvoerend bewind, dat de aartsbisschop opgehouden had deel van hun college uit te maken. Hierop volgde een nog heftiger protest van den aartsbisschop, gesteund door verschillende leden der hooge geestelijkheid. Het liep zoo hoog, dat de aartsbisschop dreigde de kerken te Mexico te laten sluiten, waarop de Fransclie generaal Neigre, die te Mexico als plaatselijk bevelhebber aan het hoofd der bezetting stond, verklaarde, zoo noodig, de kerken met geweld door zijne soldaten te zullen laten openen. Het uitvoerend bewind, thans nog slechts uit twee leden bestaande, Almonte en Salas, hief vervolgens het hoogste gerechtshof op, omdat het geheel aan de zijde van de geestelijkheid stond. Het gaf echter niet onduidelijk te kennen, dat het alleen handelde onder den drang van den Franschen bevelhebber, en dat de bevolking in het gebeurde diende te berusten, omdat keizer Napoleon het noodig achtte voor het oogenblik de bestaande regeling te handhaven. De geestelijkheid begreep toen, dat het vruchteloos was den strijd tegen de overmacht verder voort te zetten en besloot de komst van den nieuwen Keizer af te wachten. Intussclien had deze strijd het natuurlijk gevolg, dat de aanvankelijke ingenomenheid van de clericale partij met de Fransche tusschenkomst niet alleen verflauwde, maar zelfs bij velen in groote verbittering overging. In een vlugschrift, dat algemeen onder de bevolking verspreid werd. naar men met grond vermoedde door middel van de geestelijkheid, werden de Fransche soldaten met beschimpingen overladen en voor belagers van godsdienst en kerk uitgemaakt.

Het gebeurde had de taak van Bazaine niet gemakkelijker gemaakt,

Sluiten