is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naliteiten bijeengeworven, dat zich bijzonder tot doel stelde de guerillabenden te bevechten eu daarom zich de contra-guerilla noemde en dat onder bevel van een Franschman IJupin stond, onderscheidde zich vooral door groote wreedaardigheid. Wanneer gevangenen werden gemaakt of personen werden aangetroffen, die de guerillabenden steunden, werden deze ineedoogenloos gehangen of doodgeschoten. Het is niet met zekerheid uit te maken hoe vele personen onder de werking dezer strenge bepalingen den dood vonden. De republikeinen beweerden dat het getal twintigduizend bedroeg, doch dit is voorzeker overdreven, het aantal slachtoffers zal echter wel niet veel geringer dan de helft van dit getal zijn geweest. Onder hen behoorden twee zeer bekende en geachte generaals, Arteaga en Salazar, die in October 1865 werden doodgeschoten. Huil dood maakte, vooral in de Vereenigde Staten, zeer diepen indruk. De Amerikaansche gezant te Parijs beklaagde er zich ernstig over, doch de Fransche minister Drouin de L'huys antwoordde, dat de Fransche regeering geen verantwoordelijkheid op zich wenschte te nemen voor de handelingen der keizerlijk-Mexicaansche regeering. Het werd echter vrij algemeen vermoed dat de maarschalk Bazaine niet alleen de uitvaardiging der bloedige wet niet had ontraden, maar die zelfs had helpen tot stand brengen. In elk geval vaardigde hij na de totstandkoming der wet een circulaire aan de Fransche officieren uit, waarbij hij hun verbood in het vervolg nog krijgsgevangenen te maken. Wie met de wapenen in de hand werden gevat, mochten zelfs niet uitgeleverd worden tegen krijgsgevangenen, maar moesten onmiddellijk ter dood worden gebracht.

TuBsehen- Wij hebben er reeds op gewezen dat de Fransche onderneming in

komst der Mexico en nog veel meer de stichting van liet Mexicaansche keizerrijk

V 6r68Qisd6

staten een doorn in het oog was voor de Amerikanen van het Noorden. Het invoeren van den monarchalen regeeringsvorm in een Amerikaansche republiek, eu dat door tusschenkoinst van een Europeesche macht, druischte geheel in tegen de Amerikaansche opvatting, dat de monarchie een verouderde instelling was, voor nieuwe staten zooals de Amerikaansche ontoelaatbaar, en dat de Amerikanen over hunne eigen zaken hadden te beschikken zonder eenige inmenging van Europeesche zijde. Mexicaansche uitgewekenen, voornamelijk te New-York gevestigd, deden het hunne om deze denkbeelden levendig te houden en tot de uiting daarvan te prikkelen. De regeering te Washington, hoezeer ook tot han-