Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen, terwijl tevens alle pogingen in het werk werden gesteld om in den ellendigen financieelen toestand verbetering aan te brengen.

Maar bij het volbrengen dezer dubbele taak wachtten den keizer de de bitterste teleurstellingen.

Bij de onzekerheid, waarin Maximiliaan verkeerde omtrent de beweegredenen van Napoleon IIT, begon hij de houding van den maar- Europa, schalk Bazaine te wantrouwen en vatte hij de meening op, dat deze bevelhebber zijn eigen voordeel in Mexico zocht en Napoleon 111 door onjuiste voorstellingen op een dwaalspoor bracht. Hij besloot daarom zelf een afgevaardigde naar Parijs te zenden, die den Keizer volledig en juist omtrent de toestanden in Mexico zoude kunnen inlichten. Hij koos daartoe den generaal Almonte, die lid van het regentschap was geweest, dat voor zijne komst de teugels van het bewind had gevoerd. Zijn last was om zoo mogelijk een overeenkomst met Frankrijk te sluiten, waarbij het vertrek der Fransche troepen werd uitgesteld en eeuige iinancieele steun aan de keizerlijke regeering werd toegezegd. De fransche minister van Buitenlandsche Zaken, Drouin de T/huys, gaf dadelijk te kennen dat dit voorstel geheel onaannemelijk was en dat de Fransche gezant te Mexico de voorwaarden voor een nieuwe overeenkomst tusschen de beide stateu zoude mededeelen. Deze voorwaarden waren zoo bezwarend voor Mexico, dat Maximiliaan nu inderdaad alle. hoop verloor en er ernstig toe begon over te hellen om afstand te doen van den troon. Zijne eerzuchtige gemalin kon zich evenwel met het vooruitzicht om de vurig geweuschte kroon reeds na twee jaren te moeten atieggen, zoo slecht verzoenen, dat zij haren gemaal bezwoer om dit denkbeeld ter zijde te stellen en aanbood om zelve het uiterste te wagen, ten einde de kroon te behouden. Zij verklaarde zich bereid persoonlijk naar Europa te gaan , en te trachten keizer Napoleon III tot andere denkbeelden over te halen.

Op 8 Juli 1866 verliet keizerin Charlotte de hoofdstad van haar rijk, om zich te Vera Cruz in te schepen op een Fransche stoomboot,

die den 10den Augustus te St. Nazaire binnenstoomde. \an daar spoorde de keizerin onmiddellijk naar Parijs; Napoleon 111 had haar uitgenoodigd om in de Tuilerieën af te stappen, doch zij gaf de voorkeur aan het verblijf in een logement, en verzocht dadelijk den keizer om haar een mondeling onderhoud te willen toestaan. Napoleon III, toenmaals zeer ter neder geslagen door de gebeurtenissen in Duitschland, was

Sluiten